คำแปล sensation แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ sensation อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

sensation แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. sensation [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความรู้สึกต่อการสัมผัส
Synonym : feeling

2. sensation [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความตื่นเต้น
คำที่เกี่ยวข้อง : การกระตุ้นความสนใจ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does sensation mean?
The meaning of sensation .
1. sensation [noun]
Definition : an unelaborated elementary awareness of stimulation
Synonym : aesthesis, esthesis, sense datum, sense experience, sense impression
ตัวอย่างประโยค
A sensation of touch.

2. sensation [noun]
Definition : someone who is dazzlingly skilled in any field
Synonym : ace, adept, champion, genius, hotshot, maven, mavin, star, superstar, virtuoso, whiz, whizz, wiz, wizard

3. sensation [noun]
Definition : a general feeling of excitement and heightened interest
ตัวอย่างประโยค
Anticipation produced in me a sensation somewhere between hope and fear.

4. sensation [noun]
Definition : a state of widespread public excitement and interest
ตัวอย่างประโยค
The news caused a sensation.

5. sensation [noun]
Definition : the faculty through which the external world is apprehended
Synonym : sense, sensory faculty, sentience, sentiency
ตัวอย่างประโยค
In the dark he had to depend on touch and on his senses of smell and hearing.


ETdict.com, Copyright ©