คำแปล sequence แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ sequence อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

sequence แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. sequence [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การต่อเนื่องกัน
Synonym : order, continuity, continuance
คำที่เกี่ยวข้อง : การเรียงลำดับ, ตอนหนึ่งหรือฉากหนึ่งซึ่งแสดงติดต่อกันไป

2. sequence [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลำดับ

3. sequence [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ลำดับ
Synonym : chain, string, series
คำที่เกี่ยวข้อง : อนุกรม, อันดับ

4. sequence [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : จัดลำดับ
คำที่เกี่ยวข้อง : จัดอนุกรม, จัดอันดับ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does sequence mean?
The meaning of sequence .
1. sequence [noun]
Definition : serial arrangement in which things follow in logical order or a recurrent pattern
ตัวอย่างประโยค
The sequence of names was alphabetical.
He invented a technique to determine the sequence of base pairs in DNA.

2. sequence [noun]
Definition : a following of one thing after another in time
Synonym : chronological sequence, chronological succession, succession, successiveness
ตัวอย่างประโยค
The doctor saw a sequence of patients.

3. sequence [noun]
Definition : film consisting of a succession of related shots that develop a given subject in a movie
Synonym : episode

4. sequence [noun]
Definition : the action of following in order
Synonym : succession
ตัวอย่างประโยค
He played the trumps in sequence.

5. sequence [noun]
Definition : several repetitions of a melodic phrase in different keys

6. sequence [verb]
Definition : arrange in a sequence

7. sequence [verb]
Definition : determine the order of constituents in
ตัวอย่างประโยค
They sequenced the human genome.


ETdict.com, Copyright ©