คำแปล service แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ service อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

service แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. service [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การรับใช้
Synonym : aid, assistance
Antonym : hindrance
คำที่เกี่ยวข้อง : การให้บริการ, การต้อนรับ, การให้ความช่วยเหลือ

2. service [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การบำรุงรักษาเครื่องจักรหรือเครื่องยนตร์

3. service [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การส่งลูก
Synonym : serve
คำที่เกี่ยวข้อง : การเสิร์ฟลูก


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does service mean?
The meaning of service .
1. service [noun]
Definition : work done by one person or group that benefits another
ตัวอย่างประโยค
Budget separately for goods and services.

2. service [noun]
Definition : an act of help or assistance
ตัวอย่างประโยค
He did them a service.

3. service [noun]
Definition : the act of public worship following prescribed rules
Synonym : divine service, religious service
ตัวอย่างประโยค
The Sunday service.

4. service [noun]
Definition : a company or agency that performs a public service
subject to government regulation

5. service [noun]
Definition : employment in or work for another
ตัวอย่างประโยค
He retired after 30 years of service.

6. service [noun]
Definition : a force that is a branch of the armed forces
Synonym : armed service, military service

7. service [noun]
Definition : Canadian writer (born in England) who wrote about life in the Yukon Territory (1874-1958)
Synonym : robert william service

8. service [noun]
Definition : a means of serving
Synonym : avail, help
ตัวอย่างประโยค
Of no avail.
There's no help for it.

9. service [noun]
Definition : tableware consisting of a complete set of articles (silver or dishware) for use at table
Synonym : table service

10. service [noun]
Definition : the act of mating by male animals
Synonym : servicing
ตัวอย่างประโยค
The bull was worth good money in servicing fees.

11. service [noun]
Definition : (law) the acts performed by an English feudal tenant for the benefit of his lord which formed the consideration for the property granted to him

12. service [noun]
Definition : (sports) a stroke that puts the ball in play
Synonym : serve
ตัวอย่างประโยค
His powerful serves won the game.

13. service [noun]
Definition : the act of delivering a writ or summons upon someone
Synonym : service of process, serving
ตัวอย่างประโยค
He accepted service of the subpoena.

14. service [noun]
Definition : periodic maintenance on a car or machine
Synonym : inspection and repair, overhaul
ตัวอย่างประโยค
It was time for an overhaul on the tractor.

15. service [noun]
Definition : the performance of duties by a waiter or servant
ตัวอย่างประโยค
That restaurant has excellent service.

16. service [verb]
Definition : be used by
as of a utility
Synonym : serve
ตัวอย่างประโยค
The sewage plant served the neighboring communities.
The garage served to shelter his horses.

17. service [verb]
Definition : make fit for use
ตัวอย่างประโยค
Service my truck.
The washing machine needs to be serviced.

18. service [verb]
Definition : mate with
Synonym : serve
ตัวอย่างประโยค
Male animals serve the females for breeding purposes.


ETdict.com, Copyright ©