คำแปล settle แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ settle อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

settle แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. settle [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ตัดสินใจ
Synonym : decide, resolve
คำที่เกี่ยวข้อง : แก้ปัญหา

2. settle [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ตัดสิน
Synonym : decide, resolve
คำที่เกี่ยวข้อง : แก้ปัญหา

3. settle [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เข้ามาอาศัยอยู่
Synonym : locate, lodge, reside
คำที่เกี่ยวข้อง : ตั้งรกราก

4. settle [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้เข้ามาอาศัยอยู่
Synonym : locate, lodge, reside
คำที่เกี่ยวข้อง : ตั้งรกราก

5. settle [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : จ่ายหนี้
Synonym : pay, compensate
คำที่เกี่ยวข้อง : ชำระเงิน, ปิดบัญชี

6. settle [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : จ่ายหนี้
Synonym : pay, compensate
คำที่เกี่ยวข้อง : ชำระเงิน, ปิดบัญชี

7. settle [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ม้ายาวที่มีพนักพิงและที่วางแขน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does settle mean?
The meaning of settle .
1. settle [noun]
Definition : a long wooden bench with a back
Synonym : settee

2. settle [verb]
Definition : settle into a position, usually on a surface or ground
Synonym : settle down
ตัวอย่างประโยค
Dust settled on the roofs.

3. settle [verb]
Definition : bring to an end
settle conclusively
Synonym : adjudicate, decide, resolve
ตัวอย่างประโยค
The case was decided.
The judge decided the case in favor of the plaintiff.
The father adjudicated when the sons were quarreling over their inheritance.

4. settle [verb]
Definition : settle conclusively
come to terms
Synonym : determine, square off, square up
ตัวอย่างประโยค
We finally settled the argument.

5. settle [verb]
Definition : take up residence and become established
Synonym : locate
ตัวอย่างประโยค
The immigrants settled in the Midwest.

6. settle [verb]
Definition : come to terms
Synonym : conciliate, make up, patch up, reconcile
ตัวอย่างประโยค
After some discussion we finally made up.

7. settle [verb]
Definition : go under,
Synonym : go down, go under, sink
ตัวอย่างประโยค
The raft sank and its occupants drowned.

8. settle [verb]
Definition : become settled or established and stable in one's residence or life style
Synonym : root, settle down, steady down, take root
ตัวอย่างประโยค
He finally settled down.

9. settle [verb]
Definition : become resolved, fixed, established, or quiet
ตัวอย่างประโยค
The roar settled to a thunder.
The wind settled in the West.
It is settling to rain.
A cough settled in her chest.
Her mood settled into lethargy.

10. settle [verb]
Definition : establish or develop as a residence
ตัวอย่างประโยค
He settled the farm 200 years ago.
This land was settled by Germans.

11. settle [verb]
Definition : come to rest

12. settle [verb]
Definition : arrange or fix in the desired order
ตัวอย่างประโยค
She settled the teacart.

13. settle [verb]
Definition : accept despite lack of complete satisfaction
ตัวอย่างประโยค
We settled for a lower price.

14. settle [verb]
Definition : end a legal dispute by arriving at a settlement
ตัวอย่างประโยค
The two parties finally settled.

15. settle [verb]
Definition : dispose of
make a financial settlement

16. settle [verb]
Definition : become clear by the sinking of particles
ตัวอย่างประโยค
The liquid gradually settled.

17. settle [verb]
Definition : cause to become clear by forming a sediment (of liquids)

18. settle [verb]
Definition : sink down or precipitate
Synonym : subside
ตัวอย่างประโยค
The mud subsides when the waters become calm.

19. settle [verb]
Definition : fix firmly
Synonym : ensconce
ตัวอย่างประโยค
He ensconced himself in the chair.

20. settle [verb]
Definition : get one's revenge for a wrong or an injury
Synonym : get back
ตัวอย่างประโยค
I finally settled with my old enemy.

21. settle [verb]
Definition : make final
put the last touches on
put into final form
Synonym : finalise, finalize, nail down
ตัวอย่างประโยค
Let's finalize the proposal.

22. settle [verb]
Definition : form a community
ตัวอย่างประโยค
The Swedes settled in Minnesota.

23. settle [verb]
Definition : come as if by falling
Synonym : descend, fall
ตัวอย่างประโยค
Night fell.
Silence fell.


ETdict.com, Copyright ©