คำแปล shape แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ shape อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

shape แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. shape [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : รูปร่าง
Synonym : figure, form, frame, outline
คำที่เกี่ยวข้อง : สัณฐาน, รูปทรง, ทรวดทรง, โครงร่าง, รูปแบบ, ฟอร์ม, ท่าทาง

2. shape [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สภาพ
คำที่เกี่ยวข้อง : สุขภาพ, ความสมบูรณ์

3. shape [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : มีอิทธิพลต่อบางสิ่ง

4. shape [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้เป็นรูปร่าง
Synonym : build, cast, make, mold, style
Antonym : destroy,deconstruct
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้เป็นรูปแบบ

5. shape [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : บังเกิดขึ้น
Synonym : become, develop
คำที่เกี่ยวข้อง : ปรับให้เข้ารูปเข้าร่าง, เป็นรูปเป็นร่างขึ้น, เป็นรูปแบบขึ้นมา


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does shape mean?
The meaning of shape .
1. shape [noun]
Definition : any spatial attributes (especially as defined by outline)
Synonym : configuration, conformation, contour, form
ตัวอย่างประโยค
He could barely make out their shapes.

2. shape [noun]
Definition : the spatial arrangement of something as distinct from its substance
Synonym : form
ตัวอย่างประโยค
Geometry is the mathematical science of shape.

3. shape [noun]
Definition : alternative names for the body of a human being
Synonym : anatomy, bod, build, chassis, figure, flesh, form, frame, human body, material body, physical body, physique, soma
ตัวอย่างประโยค
Leonardo studied the human body.
He has a strong physique.
The spirit is willing but the flesh is weak.

4. shape [noun]
Definition : a concrete representation of an otherwise nebulous concept
Synonym : embodiment
ตัวอย่างประโยค
A circle was the embodiment of his concept of life.

5. shape [noun]
Definition : the visual appearance of something or someone
Synonym : cast, form
ตัวอย่างประโยค
The delicate cast of his features.

6. shape [noun]
Definition : the state of (good) health (especially in the phrases `in condition' or `in shape' or `out of condition' or `out of shape')
Synonym : condition

7. shape [noun]
Definition : the supreme headquarters that advises NATO on military matters and oversees all aspects of the Allied Command Europe
Synonym : supreme headquarters allied powers europe

8. shape [noun]
Definition : a perceptual structure
Synonym : form, pattern
ตัวอย่างประโยค
The composition presents problems for students of musical form.
A visual pattern must include not only objects but the spaces between them.

9. shape [verb]
Definition : shape or influence
give direction to
Synonym : determine, influence, mold, regulate
ตัวอย่างประโยค
Experience often determines ability.
Mold public opinion.

10. shape [verb]
Definition : make something, usually for a specific function
Synonym : forge, form, mold, mould, work
ตัวอย่างประโยค
She molded the rice balls carefully.
Form cylinders from the dough.
Shape a figure.
Work the metal into a sword.

11. shape [verb]
Definition : give shape or form to
Synonym : form
ตัวอย่างประโยค
Shape the dough.
Form the young child's character.


ETdict.com, Copyright ©