คำแปล share แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ share อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

share แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. share [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ใช้ร่วมกัน
Synonym : participate, partake
Antonym : avoid
คำที่เกี่ยวข้อง : มีส่วนแบ่ง, รับผิดชอบร่วมกัน, ร่วมกันทำ

2. share [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ใช้ร่วมกัน
Synonym : participate, partake
Antonym : avoid
คำที่เกี่ยวข้อง : มีส่วนแบ่ง, รับผิดชอบร่วมกัน, ร่วมกันทำ

3. share [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : แบ่งส่วน
Synonym : allot, divide, distribute, portion
Antonym : combine
คำที่เกี่ยวข้อง : แบ่งสรรปันส่วน, แบ่งผลกำไร, แบ่งเท่าๆ กัน

4. share [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ส่วน
Synonym : allotment, quota, portion
คำที่เกี่ยวข้อง : ส่วนแบ่ง, ส่วนร่วม, หุ้นส่วน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does share mean?
The meaning of share .
1. share [noun]
Definition : assets belonging to or due to or contributed by an individual person or group
Synonym : part, percentage, portion
ตัวอย่างประโยค
He wanted his share in cash.

2. share [noun]
Definition : any of the equal portions into which the capital stock of a corporation is divided and ownership of which is evidenced by a stock certificate
ตัวอย่างประโยค
He bought 100 shares of IBM at the market price.

3. share [noun]
Definition : the allotment of some amount by dividing something
Synonym : parcel, portion
ตัวอย่างประโยค
Death gets more than its share of attention from theologians.

4. share [noun]
Definition : the part played by a person in bringing about a result
Synonym : contribution, part
ตัวอย่างประโยค
I am proud of my contribution in advancing the project.
They all did their share of the work.

5. share [noun]
Definition : a sharp steel wedge that cuts loose the top layer of soil
Synonym : ploughshare, plowshare

6. share [verb]
Definition : have in common
ตัวอย่างประโยค
Our children share a love of music.
The two countries share a long border.

7. share [verb]
Definition : use jointly or in common

8. share [verb]
Definition : have, give, or receive a share of
Synonym : partake, partake in
ตัวอย่างประโยค
We shared the cake.

9. share [verb]
Definition : give out as one's portion or share
Synonym : apportion, deal, divvy up, portion out

10. share [verb]
Definition : communicate
ตัวอย่างประโยค
I'd like to share this idea with you.


ETdict.com, Copyright ©