คำแปล shell แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ shell อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

shell แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. shell [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เปลือกหอย
Synonym : crust, husk, eggshell
คำที่เกี่ยวข้อง : เปลือก, กระดอง, ปลอก, คราบ, สิ่งที่เหมือนเปลือก

2. shell [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : โครงสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง

3. shell [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ตัวเรือด้านนอก
Synonym : exterior

4. shell [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : แก้วเบียร์ขนาดเล็ก

5. shell [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เรือแข่งแคบซึ่งนั่งได้เพียง 1-2 คน

6. shell [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ลอกเปลือกออก
คำที่เกี่ยวข้อง : ปอกเปลือกออก

7. shell [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เอาเปลือกออก
คำที่เกี่ยวข้อง : ปอกเปลือก


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does shell mean?
The meaning of shell .
1. shell [noun]
Definition : ammunition consisting of a cylindrical metal casing containing an explosive charge and a projectile
fired from a large gun

2. shell [noun]
Definition : the material that forms the hard outer covering of many animals

3. shell [noun]
Definition : hard outer covering or case of certain organisms such as arthropods and turtles
Synonym : carapace, cuticle, shield

4. shell [noun]
Definition : the hard usually fibrous outer layer of some fruits especially nuts

5. shell [noun]
Definition : the exterior covering of a bird's egg
Synonym : eggshell

6. shell [noun]
Definition : a rigid covering that envelops an object
ตัวอย่างประโยค
The satellite is covered with a smooth shell of ice.

7. shell [noun]
Definition : a very light narrow racing boat
Synonym : racing shell

8. shell [noun]
Definition : the housing or outer covering of something
Synonym : case, casing
ตัวอย่างประโยค
The clock has a walnut case.

9. shell [noun]
Definition : a metal sheathing of uniform thickness (such as the shield attached to an artillery piece to protect the gunners)
Synonym : plate, scale

10. shell [noun]
Definition : the hard largely calcareous covering of a mollusc or a brachiopod

11. shell [verb]
Definition : use explosives on
Synonym : blast
ตัวอย่างประโยค
The enemy has been shelling us all day.

12. shell [verb]
Definition : create by using explosives
Synonym : blast
ตัวอย่างประโยค
Blast a passage through the mountain.

13. shell [verb]
Definition : fall out of the pod or husk
ตัวอย่างประโยค
The corn shelled.

14. shell [verb]
Definition : hit the pitches of hard and regularly
ตัวอย่างประโยค
He shelled the pitcher for eight runs in the first inning.

15. shell [verb]
Definition : look for and collect shells by the seashore

16. shell [verb]
Definition : come out better in a competition, race, or conflict
Synonym : beat, beat out, crush, trounce, vanquish
ตัวอย่างประโยค
Agassi beat Becker in the tennis championship.
We beat the competition.
Harvard defeated Yale in the last football game.

17. shell [verb]
Definition : remove from its shell or outer covering
ตัวอย่างประโยค
Shell the legumes.
Shell mussels.

18. shell [verb]
Definition : remove the husks from
Synonym : husk
ตัวอย่างประโยค
Husk corn.


ETdict.com, Copyright ©