คำแปล shrink แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ shrink อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

shrink แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. shrink [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : หด
Synonym : contract, shorten
Antonym : expand,grow
คำที่เกี่ยวข้อง : หดตัว, เล็กลง, เหี่ยว, ย่น

2. shrink [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : กลัว
คำที่เกี่ยวข้อง : ตัวงอด้วยความกลัว

3. shrink [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้เล็กลง
Synonym : contract, shorten
Antonym : expand,grow
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้หดตัว, ทำให้ย่น, ทำให้เหี่ยว

4. shrink [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การหดตัว

5. shrink [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความกลัว


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does shrink mean?
The meaning of shrink .
1. shrink [noun]
Definition : a physician who specializes in psychiatry
Synonym : head-shrinker, psychiatrist

2. shrink [verb]
Definition : wither, as with a loss of moisture
Synonym : shrivel, shrivel up, wither
ตัวอย่างประโยค
The fruit dried and shriveled.

3. shrink [verb]
Definition : draw back, as with fear or pain
Synonym : cringe, flinch, funk, quail, recoil, squinch, wince
ตัวอย่างประโยค
She flinched when they showed the slaughtering of the calf.

4. shrink [verb]
Definition : reduce in size
reduce physically
Synonym : reduce
ตัวอย่างประโยค
Hot water will shrink the sweater.
Can you shrink this image?.

5. shrink [verb]
Definition : become smaller or draw together
Synonym : contract
ตัวอย่างประโยค
The fabric shrank.
The balloon shrank.

6. shrink [verb]
Definition : decrease in size, range, or extent
Synonym : shrivel
ตัวอย่างประโยค
His earnings shrank.
My courage shrivelled when I saw the task before me.


ETdict.com, Copyright ©