คำแปล sick แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ sick อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

sick แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. sick [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ป่วย
Synonym : ailing, ill, unwell
Antonym : healthy,well
คำที่เกี่ยวข้อง : คลื่นไส้, เจ็บป่วย, ไม่สบาย, เป็นโรค

2. sick [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ไม่สบายใจ
คำที่เกี่ยวข้อง : รำคาญใจ, เบื่อ

3. sick [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : รังเกียจ
คำที่เกี่ยวข้อง : ขยะแขยง

4. sick [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : มีเชื้อโรค

5. sick [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คนไข้
คำที่เกี่ยวข้อง : คนป่วย


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does sick mean?
The meaning of sick .
1. sick [noun]
Definition : people who are sick
ตัวอย่างประโยค
They devote their lives to caring for the sick.

2. sick [verb]
Definition : eject the contents of the stomach through the mouth
Synonym : barf, be sick, cast, cat, chuck, disgorge, honk, puke, purge, regorge, regurgitate, retch, spew, spue, throw up, upchuck, vomit, vomit up
ตัวอย่างประโยค
After drinking too much, the students vomited.
He purged continuously.
The patient regurgitated the food we gave him last night.

3. sick [adjective]
Definition : affected by an impairment of normal physical or mental function
Synonym : ill
ตัวอย่างประโยค
Ill from the monotony of his suffering.

4. sick [adjective]
Definition : feeling nausea
feeling about to vomit
Synonym : nauseated, nauseous, queasy, sickish

5. sick [adjective]
Definition : affected with madness or insanity
Synonym : brainsick, crazy, demented, disturbed, mad, unbalanced, unhinged
ตัวอย่างประโยค
A man who had gone mad.

6. sick [adjective]
Definition : having a strong distaste from surfeit
Synonym : disgusted, fed up, sick of, tired of
ตัวอย่างประโยค
Grew more and more disgusted.
Fed up with their complaints.
Sick of it all.
Sick to death of flattery.
Gossip that makes one sick.
Tired of the noise and smoke.

7. sick [adjective]
Definition : (of light) lacking in intensity or brightness
dim or feeble
Synonym : pale, pallid, wan
ตัวอย่างประโยค
The pale light of a half moon.
A pale sun.
The late afternoon light coming through the el tracks fell in pale oblongs on the street.
A pallid sky.
The pale (or wan) stars.
The wan light of dawn.

8. sick [adjective]
Definition : deeply affected by a strong feeling
ตัวอย่างประโยค
Sat completely still, sick with envy.
She was sick with longing.

9. sick [adjective]
Definition : shockingly repellent
inspiring horror
Synonym : ghastly, grim, grisly, gruesome, macabre
ตัวอย่างประโยค
Ghastly wounds.
The grim aftermath of the bombing.
The grim task of burying the victims.
A grisly murder.
Gruesome evidence of human sacrifice.
Macabre tales of war and plague in the Middle ages.
Macabre tortures conceived by madmen.


ETdict.com, Copyright ©