คำแปล side แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ side อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

side แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. side [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ข้าง
คำที่เกี่ยวข้อง : ด้านข้าง, ส่วนหน้าหรือหลัง, ส่วนบนหรือล่าง, ส่วนที่ไม่ใช่ตรงกลาง

2. side [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เนื้อบริเวณสีข้าง
Antonym : central,middle
คำที่เกี่ยวข้อง : สีข้าง

3. side [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : แง่มุม
คำที่เกี่ยวข้อง : แง่, กรณี

4. side [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ฝ่าย
Synonym : faction, party, view
คำที่เกี่ยวข้อง : พรรค, ทีม, พวก, กลุ่ม

5. side [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ริม
คำที่เกี่ยวข้อง : ขอบ

6. side [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ยืนอยู่ด้านข้าง

7. side [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งเป็นด้านข้าง
Synonym : indirect, lateral
Antonym : central,direct,middle
คำที่เกี่ยวข้อง : ซึ่งอยู่ทางด้านหนึ่ง

8. side [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : สนับสนุน
คำที่เกี่ยวข้อง : เข้าข้าง

9. side [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : สนับสนุน
คำที่เกี่ยวข้อง : เข้าข้าง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does side mean?
The meaning of side .
1. side [noun]
Definition : a place within a region identified relative to a center or reference location
ตัวอย่างประโยค
They always sat on the right side of the church.
He never left my side.

2. side [noun]
Definition : one of two or more contesting groups
ตัวอย่างประโยค
The Confederate side was prepared to attack.

3. side [noun]
Definition : either the left or right half of a body
ตัวอย่างประโยค
He had a pain in his side.

4. side [noun]
Definition : a surface forming part of the outside of an object
Synonym : face
ตัวอย่างประโยค
He examined all sides of the crystal.
Dew dripped from the face of the leaf.

5. side [noun]
Definition : an extended outer surface of an object
ตัวอย่างประโยค
He turned the box over to examine the bottom side.
They painted all four sides of the house.

6. side [noun]
Definition : an aspect of something (as contrasted with some other implied aspect)
ตัวอย่างประโยค
He was on the heavy side.
He is on the purchasing side of the business.
It brought out his better side.

7. side [noun]
Definition : a line segment forming part of the perimeter of a plane figure
ตัวอย่างประโยค
The hypotenuse of a right triangle is always the longest side.

8. side [noun]
Definition : a family line of descent
ตัวอย่างประโยค
He gets his brains from his father's side.

9. side [noun]
Definition : a lengthwise dressed half of an animal's carcass used for food
Synonym : side of meat

10. side [noun]
Definition : an opinion that is held in opposition to another in an argument or dispute
Synonym : position
ตัวอย่างประโยค
There are two sides to every question.

11. side [noun]
Definition : an elevated geological formation
Synonym : incline, slope
ตัวอย่างประโยค
He climbed the steep slope.
The house was built on the side of a mountain.

12. side [noun]
Definition : (sports) the spin given to a ball by striking it on one side or releasing it with a sharp twist
Synonym : english

13. side [verb]
Definition : take sides for or against
ตัวอย่างประโยค
Who are you widing with?.
I'm siding against the current candidate.

14. side [adjective]
Definition : located on a side
ตัวอย่างประโยค
Side fences.
The side porch.


ETdict.com, Copyright ©