คำแปล sign แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ sign อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

sign แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. sign [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สัญลักษณ์
Synonym : emblem, token, type
คำที่เกี่ยวข้อง : เครื่องหมาย, ป้าย

2. sign [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ลาง
Synonym : omen
คำที่เกี่ยวข้อง : นิมิต

3. sign [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ภาษาใบ้
คำที่เกี่ยวข้อง : ภาษาท่าทาง, ภาษามือ

4. sign [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ร่องรอย
คำที่เกี่ยวข้อง : อาการ, สัญญาณ, ตัวบ่งชี้

5. sign [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ลงนาม
Synonym : endorse, validate
Antonym : cancel,invalidate
คำที่เกี่ยวข้อง : ลงชื่อ, เซ็นชื่อ, เซ็นสัญญา

6. sign [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ลงนาม
Synonym : endorse, validate
Antonym : cancel,invalidate
คำที่เกี่ยวข้อง : ลงชื่อ, เซ็นชื่อ, เซ็นสัญญา

7. sign [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำเครื่องหมาย
Synonym : signify, signal
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำสัญลักษณ์

8. sign [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ติดต่อกันด้วยสัญญาณ
คำที่เกี่ยวข้อง : ส่งสาร

9. sign [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำเครื่องหมาย
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำสัญลักษณ์

10. sign [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : แสดงอากัปกิริยา


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does sign mean?
The meaning of sign .
1. sign [noun]
Definition : a perceptible indication of something not immediately apparent (as a visible clue that something has happened)
Synonym : mark
ตัวอย่างประโยค
He showed signs of strain.
They welcomed the signs of spring.

2. sign [noun]
Definition : a public display of a message
ตัวอย่างประโยค
He posted signs in all the shop windows.

3. sign [noun]
Definition : any nonverbal action or gesture that encodes a message
Synonym : signal, signaling
ตัวอย่างประโยค
Signals from the boat suddenly stopped.

4. sign [noun]
Definition : structure displaying a board on which advertisements can be posted
Synonym : signboard
ตัวอย่างประโยค
The highway was lined with signboards.

5. sign [noun]
Definition : (astrology) one of 12 equal areas into which the zodiac is divided
Synonym : house, mansion, planetary house, sign of the zodiac, star sign

6. sign [noun]
Definition : (medicine) any objective evidence of the presence of a disorder or disease
ตัวอย่างประโยค
There were no signs of asphyxiation.

7. sign [noun]
Definition : having an indicated pole (as the distinction between positive and negative electric charges)
Synonym : polarity
ตัวอย่างประโยค
He got the polarity of the battery reversed.
Charges of opposite sign.

8. sign [noun]
Definition : an event that is experienced as indicating important things to come
Synonym : augury, foretoken, preindication
ตัวอย่างประโยค
He hoped it was an augury.
It was a sign from God.

9. sign [noun]
Definition : a gesture that is part of a sign language

10. sign [noun]
Definition : a fundamental linguistic unit linking a signifier to that which is signified
ตัวอย่างประโยค
The bond between the signifier and the signified is arbitrary.

11. sign [noun]
Definition : a character indicating a relation between quantities
ตัวอย่างประโยค
Don't forget the minus sign.

12. sign [verb]
Definition : mark with one's signature
write one's name (on)
Synonym : subscribe
ตัวอย่างประโยค
She signed the letter and sent it off.
Please sign here.

13. sign [verb]
Definition : approve and express assent, responsibility, or obligation
Synonym : ratify
ตัวอย่างประโยค
All parties ratified the peace treaty.
Have you signed your contract yet?.

14. sign [verb]
Definition : be engaged by a written agreement
ตัวอย่างประโยค
He signed to play the casino on Dec. 18.
The soprano signed to sing the new opera.

15. sign [verb]
Definition : engage by written agreement
Synonym : contract, sign on, sign up
ตัวอย่างประโยค
They signed two new pitchers for the next season.

16. sign [verb]
Definition : communicate silently and non-verbally by signals or signs
Synonym : signal, signalise, signalize
ตัวอย่างประโยค
He signed his disapproval with a dismissive hand gesture.
The diner signaled the waiters to bring the menu.

17. sign [verb]
Definition : place signs, as along a road
ตัวอย่างประโยค
Sign an intersection.
This road has been signed.

18. sign [verb]
Definition : communicate in sign language
ตัวอย่างประโยค
I don't know how to sign, so I could not communicate with my deaf cousin.

19. sign [verb]
Definition : make the sign of the cross over someone in order to call on God for protection
consecrate
Synonym : bless

20. sign [adjective]
Definition : used of the language of the deaf
Synonym : gestural, sign-language, signed


ETdict.com, Copyright ©