คำแปล significant แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ significant อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

significant แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. significant [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งมีความหมาย
Synonym : important, great, major, valuable
Antonym : insignificant,trivial,petty
คำที่เกี่ยวข้อง : สำคัญ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does significant mean?
The meaning of significant .
1. significant [adjective]
Definition : important in effect or meaning
Synonym : important
ตัวอย่างประโยค
A significant change in tax laws.
A significant change in the Constitution.
A significant contribution.
Significant details.
Statistically significant.

2. significant [adjective]
Definition : fairly large
Synonym : substantial
ตัวอย่างประโยค
Won by a substantial margin.

3. significant [adjective]
Definition : too closely correlated to be attributed to chance and therefore indicating a systematic relation
ตัวอย่างประโยค
The interaction effect is significant at the .01 level.
No significant difference was found.

4. significant [adjective]
Definition : rich in significance or implication
Synonym : meaning, pregnant
ตัวอย่างประโยค
A meaning look.


ETdict.com, Copyright ©