คำแปล silence แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ silence อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

silence แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. silence [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความเงียบ
Synonym : hush, noiselessness, quiet, muteness
Antonym : noise

2. silence [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การนิ่งเงียบ
Synonym : dumbness, muteness
Antonym : communicativeness,talkativeness
คำที่เกี่ยวข้อง : การไม่พูด

3. silence [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การปกปิด
Synonym : secrecy, concealment
คำที่เกี่ยวข้อง : การเก็บเป็นความลับ, การไม่มีข่าวคราว

4. silence [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้เงียบ
Synonym : overawe
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้นิ่ง

5. silence [interjection, คำอุทาน]
คำแปล/ความหมาย : คำสั่งให้เงียบ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does silence mean?
The meaning of silence .
1. silence [noun]
Definition : the state of being silent (as when no one is speaking)
ตัวอย่างประโยค
There was a shocked silence.
He gestured for silence.

2. silence [noun]
Definition : the absence of sound
Synonym : quiet
ตัวอย่างประโยค
He needed silence in order to sleep.
The street was quiet.

3. silence [noun]
Definition : a refusal to speak when expected
Synonym : muteness
ตัวอย่างประโยค
His silence about my contribution was surprising.

4. silence [noun]
Definition : the trait of keeping things secret
Synonym : secrecy, secretiveness

5. silence [verb]
Definition : cause to be quiet or not talk
Synonym : hush, hush up, quieten, shut up, still
ตัวอย่างประโยค
Please silence the children in the church!.

6. silence [verb]
Definition : keep from expression, for example by threats or pressure
ตัวอย่างประโยค
All dissenters were silenced when the dictator assumed power.


ETdict.com, Copyright ©