คำแปล simple แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ simple อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

simple แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. simple [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ง่าย
Synonym : easy
Antonym : hard,difficult
คำที่เกี่ยวข้อง : ไม่ยุ่งยาก, ไม่ซับซ้อน

2. simple [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เรียบๆ
Synonym : common, ordinary, plain
Antonym : unusual
คำที่เกี่ยวข้อง : ธรรมดา, ปกติ, สามัญ

3. simple [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : พื้นฐาน
Synonym : basic
Antonym : hard,difficult
คำที่เกี่ยวข้อง : ทั่วไป

4. simple [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : โง่
Synonym : feeble-minded, defective, retarded
คำที่เกี่ยวข้อง : สมองทึบ, ทึ่ม

5. simple [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งมีองค์ประกอบเดียว
คำที่เกี่ยวข้อง : ซึ่งประกอบด้วยธาตุเดียว, ซึ่งไม่เจือปน

6. simple [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คนโง่

7. simple [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คนถ่อมตัว
คำที่เกี่ยวข้อง : สามัญชน, คนง่ายๆ, สิ่งที่ง่ายๆ

8. simple [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สมุนไพร


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does simple mean?
The meaning of simple .
1. simple [noun]
Definition : any herbaceous plant having medicinal properties

2. simple [noun]
Definition : a person lacking intelligence or common sense
Synonym : simpleton

3. simple [adjective]
Definition : having few parts
not complex or complicated or involved
ตัวอย่างประโยค
A simple problem.
Simple mechanisms.
A simple design.
A simple substance.

4. simple [adjective]
Definition : easy and not involved or complicated
Synonym : elementary, uncomplicated, unproblematic
ตัวอย่างประโยค
An elementary problem in statistics.
Elementary, my dear Watson.
A simple game.
Found an uncomplicated solution to the problem.

5. simple [adjective]
Definition : apart from anything else
without additions or modifications
Synonym : bare, mere
ตัวอย่างประโยค
Only the bare facts.
Shocked by the mere idea.
The simple passage of time was enough.
The simple truth.

6. simple [adjective]
Definition : exhibiting childlike simplicity and credulity
Synonym : childlike, dewy-eyed, round-eyed, wide-eyed
ตัวอย่างประโยค
Childlike trust.
Dewy-eyed innocence.
Listened in round-eyed wonder.

7. simple [adjective]
Definition : lacking mental capacity and subtlety
Synonym : dim-witted, simple-minded

8. simple [adjective]
Definition : (botany) of leaf shapes
of leaves having no divisions or subdivisions
Synonym : unsubdivided

9. simple [adjective]
Definition : unornamented
ตัวอย่างประโยค
A simple country schoolhouse.
Her black dress--simple to austerity.


ETdict.com, Copyright ©