คำแปล sine แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ sine อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

sine แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. sine [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : อัตราสัดส่วนของด้านมุมแหลมต่อด้านมุมฉาก
คำที่เกี่ยวข้อง : ซายน์


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does sine mean?
The meaning of sine .
1. sine [noun]
Definition : ratio of the length of the side opposite the given angle to the length of the hypotenuse of a right-angled triangle
Synonym : sin


ETdict.com, Copyright ©