คำแปล single แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ single อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

single แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. single [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เดี่ยว
Synonym : sole, singular, only, particular,
Antonym : many,numerous
คำที่เกี่ยวข้อง : โดดๆ, ลำพัง, โดดเดี่ยว

2. single [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : โสด
Synonym : companionless, bachelor, unwed
Antonym : married,united,wed
คำที่เกี่ยวข้อง : ซึ่งยังไม่ได้แต่งงาน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does single mean?
The meaning of single .
1. single [noun]
Definition : a base hit on which the batter stops safely at first base
Synonym : bingle

2. single [noun]
Definition : the smallest whole number or a numeral representing this number
Synonym : 1, ace, i, one, unity
ตัวอย่างประโยค
He has the one but will need a two and three to go with it.
They had lunch at one.

3. single [verb]
Definition : hit a single
ตัวอย่างประโยค
The batter singled to left field.

4. single [adjective]
Definition : being or characteristic of a single thing or person
Synonym : individual
ตัวอย่างประโยค
Individual drops of rain.
Please mark the individual pages.
They went their individual ways.

5. single [adjective]
Definition : used of flowers having usually only one row or whorl of petals
ตัวอย่างประโยค
Single chrysanthemums resemble daisies and may have more than one row of petals.

6. single [adjective]
Definition : existing alone or consisting of one entity or part or aspect or individual
ตัวอย่างประโยค
Upon the hill stood a single tower.
Had but a single thought which was to escape.
A single survivor.
A single serving.
A single lens.
A single thickness.

7. single [adjective]
Definition : not married or related to the unmarried state
Synonym : unmarried
ตัวอย่างประโยค
Unmarried men and women.
Unmarried life.
Sex and the single girl.
Single parenthood.
Are you married or single?.

8. single [adjective]
Definition : characteristic of or meant for a single person or thing
Synonym : individual
ตัวอย่างประโยค
An individual serving.
Single occupancy.
A single bed.

9. single [adjective]
Definition : having uniform application
ตัวอย่างประโยค
A single legal code for all.

10. single [adjective]
Definition : not divided among or brought to bear on more than one object or objective
Synonym : exclusive, undivided
ตัวอย่างประโยค
Judging a contest with a single eye.
A single devotion to duty.
Undivided affection.
Gained their exclusive attention.


ETdict.com, Copyright ©