คำแปล sink in แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ sink in อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

sink in แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. sink in [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ซึมเข้า
Synonym : soak in

2. sink in [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : (เรือ) จมใน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does sink in mean?
The meaning of sink in .
1. sink in [verb]
Definition : become clear or enter one's consciousness or emotions
Synonym : click, come home, dawn, fall into place, get across, get through, penetrate
ตัวอย่างประโยค
It dawned on him that she had betrayed him.
She was penetrated with sorrow.

2. sink in [verb]
Definition : pass through
Synonym : filter, percolate, permeate
ตัวอย่างประโยค
Water permeates sand easily.


ETdict.com, Copyright ©