คำแปล skinny แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ skinny อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

skinny แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. skinny [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ผอมมาก
คำที่เกี่ยวข้อง : เหลือแต่หนังหุ้มกระดูก

2. skinny [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ข้อมูลที่เชื่อถือได้ (คำสแลง)


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does skinny mean?
The meaning of skinny .
1. skinny [noun]
Definition : confidential information about a topic or person
ตัวอย่างประโยค
He wanted the inside skinny on the new partner.

2. skinny [adjective]
Definition : being very thin
Synonym : boney, scraggy, scrawny, underweight, weedy
ตัวอย่างประโยค
A child with skinny freckled legs.
A long scrawny neck.

3. skinny [adjective]
Definition : of or relating to or resembling skin

4. skinny [adjective]
Definition : fitting snugly
Synonym : tight-fitting, tight fitting, tightfitting, tightly fitting
ตัวอย่างประโยค
A tightly-fitting cover.
Tight-fitting clothes.

5. skinny [adjective]
Definition : giving or spending with reluctance
Synonym : cheeseparing, close, near, penny-pinching
ตัวอย่างประโยค
Our cheeseparing administration.
Very close (or near) with his money.
A penny-pinching miserly old man.


ETdict.com, Copyright ©