คำแปล skip แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ skip อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

skip แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. skip [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : กระโดด
Synonym : jump, gambol, leap, hop

2. skip [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : กระโดด
Synonym : jump, gambol, leap, hop

3. skip [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ข้ามไป
คำที่เกี่ยวข้อง : ละไป

4. skip [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ข้ามไป
คำที่เกี่ยวข้อง : ละไป

5. skip [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ขาด
คำที่เกี่ยวข้อง : ไม่เข้าร่วม


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does skip mean?
The meaning of skip .
1. skip [noun]
Definition : a gait in which steps and hops alternate

2. skip [noun]
Definition : a mistake resulting from neglect
Synonym : omission

3. skip [verb]
Definition : bypass
Synonym : jump, pass over, skip over
ตัวอย่างประโยค
He skipped a row in the text and so the sentence was incomprehensible.

4. skip [verb]
Definition : intentionally fail to attend
Synonym : cut
ตัวอย่างประโยค
Cut class.

5. skip [verb]
Definition : jump lightly
Synonym : hop, hop-skip

6. skip [verb]
Definition : leave suddenly
Synonym : decamp, vamoose
ตัวอย่างประโยค
She persuaded him to decamp.
Skip town.

7. skip [verb]
Definition : bound off one point after another
Synonym : bound off

8. skip [verb]
Definition : cause to skip over a surface
Synonym : skim, skitter
ตัวอย่างประโยค
Skip a stone across the pond.


ETdict.com, Copyright ©