คำแปล smart แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ smart อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

smart แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. smart [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ฉลาด
Synonym : bright, clever, quick
Antonym : dull,stupid
คำที่เกี่ยวข้อง : สมาร์ต, เฉียบคม, หลักแหลม

2. smart [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เนี้ยบ
Synonym : fashionable, modern
Antonym : out-of-date
คำที่เกี่ยวข้อง : สะอาดและประณีต, น่ามอง, นำสมัย


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does smart mean?
The meaning of smart .
1. smart [noun]
Definition : a kind of pain such as that caused by a wound or a burn or a sore
Synonym : smarting, smartness

2. smart [verb]
Definition : be the source of pain
Synonym : ache, hurt

3. smart [adjective]
Definition : showing mental alertness and calculation and resourcefulness

4. smart [adjective]
Definition : elegant and stylish
Synonym : chic, voguish
ตัวอย่างประโยค
Chic elegance.
A smart new dress.
A suit of voguish cut.

5. smart [adjective]
Definition : characterized by quickness and ease in learning
Synonym : bright
ตัวอย่างประโยค
Some children are brighter in one subject than another.
Smart children talk earlier than the average.

6. smart [adjective]
Definition : improperly forward or bold
Synonym : fresh, impertinent, impudent, overbold, sassy, saucy, wise
ตัวอย่างประโยค
Don't be fresh with me.
Impertinent of a child to lecture a grownup.
An impudent boy given to insulting strangers.
Don't get wise with me!.

7. smart [adjective]
Definition : painfully severe
ตัวอย่างประโยค
He gave the dog a smart blow.

8. smart [adjective]
Definition : quick and brisk
ตัวอย่างประโยค
I gave him a smart salute.
We walked at a smart pace.

9. smart [adjective]
Definition : capable of independent and apparently intelligent action
ตัวอย่างประโยค
Smart weapons.


ETdict.com, Copyright ©