คำแปล smell แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ smell อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

smell แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. smell [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ดมกลิ่น
Synonym : breathe, inhale
คำที่เกี่ยวข้อง : ได้กลิ่น

2. smell [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ดมกลิ่น
Synonym : breathe, inhale

3. smell [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : กลิ่น
Synonym : scent, odor


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does smell mean?
The meaning of smell .
1. smell [noun]
Definition : the sensation that results when olfactory receptors in the nose are stimulated by particular chemicals in gaseous form
Synonym : odor, odour, olfactory perception, olfactory sensation
ตัวอย่างประโยค
She loved the smell of roses.

2. smell [noun]
Definition : any property detected by the olfactory system
Synonym : aroma, odor, odour, olfactory property, scent

3. smell [noun]
Definition : the general atmosphere of a place or situation and the effect that it has on people
Synonym : feel, feeling, flavor, flavour, look, spirit, tone
ตัวอย่างประโยค
The feel of the city excited him.
A clergyman improved the tone of the meeting.
It had the smell of treason.

4. smell [noun]
Definition : the faculty that enables us to distinguish scents
Synonym : olfaction, olfactory modality, sense of smell

5. smell [noun]
Definition : the act of perceiving the odor of something
Synonym : smelling

6. smell [verb]
Definition : inhale the odor of
perceive by the olfactory sense

7. smell [verb]
Definition : emit an odor
ตัวอย่างประโยค
The soup smells good.

8. smell [verb]
Definition : smell bad
ตัวอย่างประโยค
He rarely washes, and he smells.

9. smell [verb]
Definition : have an element suggestive (of something)
Synonym : reek, smack
ตัวอย่างประโยค
His speeches smacked of racism.
This passage smells of plagiarism.

10. smell [verb]
Definition : become aware of not through the senses but instinctively
Synonym : sense, smell out
ตัวอย่างประโยค
I sense his hostility.
I smell trouble.
Smell out corruption.


ETdict.com, Copyright ©