คำแปล so far แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ so far อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

so far แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. so far [idiom, สำนวน]
คำแปล/ความหมาย : จนถึงทุกวันนี้
คำที่เกี่ยวข้อง : จนกระทั่งปัจจุบัน, จนเดี๋ยวนี้


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does so far mean?
The meaning of so far .
1. so far [adverb]
Definition : used in negative statement to describe a situation that has existed up to this point or up to the present time
Synonym : as yet, heretofore, hitherto, thus far, til now, until now, up to now, yet
ตัวอย่างประโยค
So far he hasn't called.
The sun isn't up yet.

2. so far [adverb]
Definition : to the degree or extent that
Synonym : in so far, insofar, to that degree, to that extent
ตัวอย่างประโยค
Insofar as it can be ascertained, the horse lung is comparable to that of man.
So far as it is reasonably practical he should practice restraint.

3. so far [adverb]
Definition : used after a superlative
Synonym : yet
ตัวอย่างประโยค
This is the best so far.
The largest drug bust yet.


ETdict.com, Copyright ©