คำแปล society แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ society อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

society แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. society [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สังคม
Synonym : organization, club, assosication
คำที่เกี่ยวข้อง : ชุมชน, หมู่ชน

2. society [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ชนชั้นสูง
Synonym : upper class, high society
Antonym : lower class

3. society [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เกี่ยวกับสังคมชั้นสูง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does society mean?
The meaning of society .
1. society [noun]
Definition : an extended social group having a distinctive cultural and economic organization

2. society [noun]
Definition : a formal association of people with similar interests
Synonym : club, gild, guild, lodge, order, social club
ตัวอย่างประโยค
He joined a golf club.
They formed a small lunch society.
Men from the fraternal order will staff the soup kitchen today.

3. society [noun]
Definition : the state of being with someone
Synonym : companionship, company, fellowship
ตัวอย่างประโยค
He missed their company.
He enjoyed the society of his friends.

4. society [noun]
Definition : the fashionable elite
Synonym : beau monde, bon ton, high society, smart set


ETdict.com, Copyright ©