คำแปล sorry แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ sorry อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

sorry แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. sorry [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ที่ขอโทษ
Synonym : remorseful, sheepish
Antonym : unregretful,shameless
คำที่เกี่ยวข้อง : ที่รู้สึกผิด

2. sorry [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : น่าสงสาร

3. sorry [interjection, คำอุทาน]
คำแปล/ความหมาย : ขอโทษ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does sorry mean?
The meaning of sorry .
1. sorry [adjective]
Definition : feeling or expressing regret or sorrow or a sense of loss over something done or undone
Synonym : bad, regretful
ตัวอย่างประโยค
Felt regretful over his vanished youth.
Regretful over mistakes she had made.
He felt bad about breaking the vase.

2. sorry [adjective]
Definition : bad
unfortunate
Synonym : deplorable, distressing, lamentable, pitiful, sad
ตัวอย่างประโยค
My finances were in a deplorable state.
A lamentable decision.
Her clothes were in sad shape.
A sorry state of affairs.

3. sorry [adjective]
Definition : without merit
Synonym : good-for-naught, good-for-nothing, meritless, no-account, no-count, no-good
ตัวอย่างประโยค
A sorry horse.
A sorry excuse.
A lazy no-count, good-for-nothing goldbrick.
The car was a no-good piece of junk.

4. sorry [adjective]
Definition : causing dejection
Synonym : blue, dark, dingy, disconsolate, dismal, drab, drear, dreary, gloomy, grim
ตัวอย่างประโยค
A blue day.
The dark days of the war.
A week of rainy depressing weather.
A disconsolate winter landscape.
The first dismal dispiriting days of November.
A dark gloomy day.
Grim rainy weather.


ETdict.com, Copyright ©