คำแปล sound แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ sound อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

sound แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. sound [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เสียง
Synonym : noise, resonance, tone

2. sound [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ระยะที่ได้ยินได้

3. sound [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ดูเหมือนว่า
Synonym : appear, appear to be, seem

4. sound [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ้เกิดเสียง
Synonym : echo, resound

5. sound [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้เกิดเสียง
Synonym : echo, resound

6. sound [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ที่ไม่เสียหาย
Synonym : unimpaired, flawless
คำที่เกี่ยวข้อง : ซึ่งไม่บุบสลาย, ซึ่งอยู่ในสภาพดี

7. sound [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : แข็งแรง
Synonym : well, healthy

8. sound [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : วัดความลึกด้วยคลื่นเสียง
Synonym : fathom, gauge, mark

9. sound [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : วัดความลึกด้วยคลื่นเสียง
Synonym : fathom, gauge, mark


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does sound mean?
The meaning of sound .
1. sound [noun]
Definition : the particular auditory effect produced by a given cause
ตัวอย่างประโยค
The sound of rain on the roof.
The beautiful sound of music.

2. sound [noun]
Definition : the subjective sensation of hearing something
Synonym : auditory sensation
ตัวอย่างประโยค
He strained to hear the faint sounds.

3. sound [noun]
Definition : mechanical vibrations transmitted by an elastic medium
ตัวอย่างประโยค
Falling trees make a sound in the forest even when no one is there to hear them.

4. sound [noun]
Definition : the sudden occurrence of an audible event
ตัวอย่างประโยค
The sound awakened them.

5. sound [noun]
Definition : the audible part of a transmitted signal
Synonym : audio
ตัวอย่างประโยค
They always raise the audio for commercials.

6. sound [noun]
Definition : (phonetics) an individual sound unit of speech without concern as to whether or not it is a phoneme of some language
Synonym : phone, speech sound

7. sound [noun]
Definition : a narrow channel of the sea joining two larger bodies of water
Synonym : strait

8. sound [noun]
Definition : a large ocean inlet or deep bay
ตัวอย่างประโยค
The main body of the sound ran parallel to the coast.

9. sound [verb]
Definition : appear in a certain way
ตัวอย่างประโยค
This sounds interesting.

10. sound [verb]
Definition : make a certain noise or sound
Synonym : go
ตัวอย่างประโยค
She went `Mmmmm'.
The gun went `bang'.

11. sound [verb]
Definition : give off a certain sound or sounds
ตัวอย่างประโยค
This record sounds scratchy.

12. sound [verb]
Definition : announce by means of a sound
ตัวอย่างประโยค
Sound the alarm.

13. sound [verb]
Definition : utter with vibrating vocal chords
Synonym : vocalise, vocalize, voice

14. sound [verb]
Definition : cause to sound
ตัวอย่างประโยค
Sound the bell.
Sound a certain note.

15. sound [verb]
Definition : measure the depth of (a body of water) with a sounding line
Synonym : fathom

16. sound [adjective]
Definition : financially secure and safe
ตัวอย่างประโยค
Sound investments.
A sound economy.

17. sound [adjective]
Definition : exercising or showing good judgment
Synonym : healthy, intelligent, level-headed, levelheaded
ตัวอย่างประโยค
Healthy scepticism.
A healthy fear of rattlesnakes.
The healthy attitude of French laws.
Healthy relations between labor and management.
An intelligent solution.
A sound approach to the problem.
Sound advice.
No sound explanation for his decision.

18. sound [adjective]
Definition : in good condition
free from defect or damage or decay
ตัวอย่างประโยค
A sound timber.
The wall is sound.
A sound foundation.

19. sound [adjective]
Definition : in excellent physical condition
Synonym : good
ตัวอย่างประโยค
Good teeth.
I still have one good leg.
A sound mind in a sound body.

20. sound [adjective]
Definition : logically valid
Synonym : reasoned, well-grounded
ตัวอย่างประโยค
A sound argument.

21. sound [adjective]
Definition : having legal efficacy or force
Synonym : effectual, legal
ตัวอย่างประโยค
A sound title to the property.

22. sound [adjective]
Definition : free from moral defect
ตัวอย่างประโยค
A man of sound character.

23. sound [adjective]
Definition : (of sleep) deep and complete
Synonym : heavy, profound, wakeless
ตัวอย่างประโยค
A heavy sleep.
Fell into a profound sleep.
A sound sleeper.
Deep wakeless sleep.

24. sound [adjective]
Definition : thorough
ตัวอย่างประโยค
A sound thrashing.


ETdict.com, Copyright ©