คำแปล source แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ source อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

source แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. source [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ต้นกำเนิด
Synonym : beginning, root
คำที่เกี่ยวข้อง : ที่มา, แหล่งกำเนิด

2. source [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : แหล่งข้อมูล
Synonym : expert, specialist
คำที่เกี่ยวข้อง : ผู้ให้ข้อมูล


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does source mean?
The meaning of source .
1. source [noun]
Definition : the place where something begins, where it springs into being
Synonym : beginning, origin, root, rootage
ตัวอย่างประโยค
The Italian beginning of the Renaissance.
Jupiter was the origin of the radiation.
Pittsburgh is the source of the Ohio River.
Communism's Russian root.

2. source [noun]
Definition : a document (or organization) from which information is obtained
ตัวอย่างประโยค
The reporter had two sources for the story.

3. source [noun]
Definition : anything that provides inspiration for later work
Synonym : germ, seed

4. source [noun]
Definition : a facility where something is available

5. source [noun]
Definition : a person who supplies information
Synonym : informant

6. source [noun]
Definition : someone who originates or causes or initiates something
Synonym : author, generator
ตัวอย่างประโยค
He was the generator of several complaints.

7. source [noun]
Definition : (technology) a process by which energy or a substance enters a system
ตัวอย่างประโยค
A heat source.
A source of carbon dioxide.

8. source [noun]
Definition : anything (a person or animal or plant or substance) in which an infectious agent normally lives and multiplies
Synonym : reservoir
ตัวอย่างประโยค
An infectious agent depends on a reservoir for its survival.

9. source [noun]
Definition : a publication (or a passage from a publication) that is referred to
Synonym : reference
ตัวอย่างประโยค
He carried an armful of references back to his desk.
He spent hours looking for the source of that quotation.

10. source [verb]
Definition : get (a product) from another country or business
ตัวอย่างประโยค
She sourced a supply of carpet.
They are sourcing from smaller companies.

11. source [verb]
Definition : specify the origin of
ตัวอย่างประโยค
The writer carefully sourced her report.


ETdict.com, Copyright ©