คำแปล speak แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ speak อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

speak แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. speak [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : สนทนา
Synonym : state, talk, converse, chat, declare
Antonym : keep silent
คำที่เกี่ยวข้อง : พูด, บรรยาย

2. speak [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : สนทนา
Synonym : state, talk, converse, chat, declare
Antonym : keep silent
คำที่เกี่ยวข้อง : พูด, บรรยาย


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does speak mean?
The meaning of speak .
1. speak [verb]
Definition : express in speech
Synonym : mouth, talk, utter, verbalise, verbalize
ตัวอย่างประโยค
She talks a lot of nonsense.
This depressed patient does not verbalize.

2. speak [verb]
Definition : exchange thoughts
talk with
Synonym : talk
ตัวอย่างประโยค
We often talk business.
Actions talk louder than words.

3. speak [verb]
Definition : use language
Synonym : talk
ตัวอย่างประโยค
The baby talks already.
The prisoner won't speak.
They speak a strange dialect.

4. speak [verb]
Definition : give a speech to
Synonym : address
ตัวอย่างประโยค
The chairman addressed the board of trustees.

5. speak [verb]
Definition : make a characteristic or natural sound
ตัวอย่างประโยค
The drums spoke.


ETdict.com, Copyright ©