คำแปล special แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ special อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

special แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. special [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เฉพาะ
Synonym : specific, particular, proper, unique
Antonym : general,indefinite
คำที่เกี่ยวข้อง : เจาะจง

2. special [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สิ่งที่พิเศษ
คำที่เกี่ยวข้อง : คนพิเศษ, รายการพิเศษ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does special mean?
The meaning of special .
1. special [noun]
Definition : a special offering (usually temporary and at a reduced price) that is featured in advertising
ตัวอย่างประโยค
They are having a special on pork chops.

2. special [noun]
Definition : a dish or meal given prominence in e.g. a restaurant

3. special [noun]
Definition : a television production that features a particular person or work or topic
ตัวอย่างประโยค
The last of a series of BBC specials on Iran is being shown tonight.

4. special [adjective]
Definition : unique or specific to a person or thing or category
Synonym : particular, peculiar
ตัวอย่างประโยค
The particular demands of the job.
Has a particular preference for Chinese art.
A peculiar bond of sympathy between them.
An expression peculiar to Canadians.
Rights peculiar to the rich.
The special features of a computer.
My own special chair.

5. special [adjective]
Definition : for a special service or occasion
ตัวอย่างประโยค
A special correspondent.
A special adviser to the committee.
Had to get special permission for the event.

6. special [adjective]
Definition : surpassing what is common or usual or expected
Synonym : especial, exceptional, particular
ตัวอย่างประโยค
He paid especial attention to her.
Exceptional kindness.
A matter of particular and unusual importance.
A special occasion.
A special reason to confide in her.
What's so special about the year 2000?.

7. special [adjective]
Definition : adapted to or reserved for a particular purpose
ตัวอย่างประโยค
A special kind of paint.
A special medication for arthritis.

8. special [adjective]
Definition : having a specific function or scope
Synonym : limited
ตัวอย่างประโยค
A special (or specific) role in the mission.

9. special [adjective]
Definition : first and most important
Synonym : particular
ตัวอย่างประโยค
His special interest is music.
She gets special (or particular) satisfaction from her volunteer work.

10. special [adjective]
Definition : added to a regular schedule
Synonym : extra
ตัวอย่างประโยค
A special holiday flight.
Put on special buses for the big game.


ETdict.com, Copyright ©