คำแปล speckle แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ speckle อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

speckle แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. speckle [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : จุดด่าง
Synonym : spot, fleck, point

2. speckle [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้เป็นจุดด่าง
Synonym : dot, freckle, spot


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does speckle mean?
The meaning of speckle .
1. speckle [noun]
Definition : a small contrasting part of something
Synonym : dapple, fleck, maculation, patch, spot
ตัวอย่างประโยค
A bald spot.
A leopard's spots.
A patch of clouds.
Patches of thin ice.
A fleck of red.

2. speckle [verb]
Definition : produce a mottled effect
Synonym : stipple
ตัวอย่างประโยค
The sunlight stippled the trees.

3. speckle [verb]
Definition : mark with small spots
Synonym : bespeckle
ตัวอย่างประโยค
Speckle the wall with tiny yellow spots.


ETdict.com, Copyright ©