คำแปล spent แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ spent อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

spent แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

spent (verb) : spend
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. spent [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ spend

2. spent [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ spend


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does spent mean?
The meaning of spent .
1. spent [adjective]
Definition : depleted of energy, force, or strength
Synonym : exhausted
ตัวอย่างประโยค
Impossible to grow tobacco on the exhausted soil.
The exhausted food sources.
Exhausted oil wells.

2. spent [adjective]
Definition : drained of energy or effectiveness
extremely tired
completely exhausted
Synonym : dog-tired, exhausted, fagged, fatigued, played out, washed-out, worn-out, worn out
ตัวอย่างประโยค
The day's shopping left her exhausted.
He went to bed dog-tired.
Was fagged and sweaty.
The trembling of his played out limbs.
Felt completely washed-out.
Only worn-out horses and cattle.
You look worn out.


ETdict.com, Copyright ©