คำแปล spiral แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ spiral อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

spiral แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. spiral [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : เป็นวงก้นหอย
Synonym : coiled, helical
คำที่เกี่ยวข้อง : เป็นขด

2. spiral [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : วงก้นหอย

3. spiral [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : หมุนเป็นขด
Synonym : coil, twirl

4. spiral [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : หมุนเป็นขด
Synonym : coil, twirl


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does spiral mean?
The meaning of spiral .
1. spiral [noun]
Definition : a plane curve traced by a point circling about the center but at increasing distances from the center

2. spiral [noun]
Definition : a curve that lies on the surface of a cylinder or cone and cuts the element at a constant angle
Synonym : helix

3. spiral [noun]
Definition : a continuously accelerating change in the economy

4. spiral [noun]
Definition : ornament consisting of a curve on a plane that winds around a center with an increasing distance from the center
Synonym : volute

5. spiral [noun]
Definition : a structure consisting of something wound in a continuous series of loops
Synonym : coil, helix, volute, whorl
ตัวอย่างประโยค
A coil of rope.

6. spiral [noun]
Definition : flying downward in a helical path with a large radius

7. spiral [verb]
Definition : to wind or move in a spiral course
Synonym : coil, gyrate
ตัวอย่างประโยค
The muscles and nerves of his fine drawn body were coiling for action.
Black smoke coiling up into the sky.
The young people gyrated on the dance floor.

8. spiral [verb]
Definition : form a spiral
ตัวอย่างประโยค
The path spirals up the mountain.

9. spiral [verb]
Definition : move in a spiral or zigzag course
Synonym : corkscrew

10. spiral [adjective]
Definition : in the shape of a coil
Synonym : coiling, helical, spiraling, turbinate, volute, voluted, whorled


ETdict.com, Copyright ©