คำแปล spirit แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ spirit อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

spirit แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. spirit [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : วิญญาณ
Synonym : life force, soul
คำที่เกี่ยวข้อง : จิตใจ

2. spirit [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เจตนา
Synonym : enthusiasm, will
คำที่เกี่ยวข้อง : ความมุ่งมั่น

3. spirit [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : อารมณ์
Synonym : feeling, disposition
คำที่เกี่ยวข้อง : ความรู้สึก

4. spirit [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ลักพาไป
Synonym : remove secretly


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does spirit mean?
The meaning of spirit .
1. spirit [noun]
Definition : the vital principle or animating force within living things

2. spirit [noun]
Definition : the general atmosphere of a place or situation and the effect that it has on people
Synonym : feel, feeling, flavor, flavour, look, smell, tone
ตัวอย่างประโยค
The feel of the city excited him.
A clergyman improved the tone of the meeting.
It had the smell of treason.

3. spirit [noun]
Definition : a fundamental emotional and activating principle determining one's character

4. spirit [noun]
Definition : any incorporeal supernatural being that can become visible (or audible) to human beings
Synonym : disembodied spirit

5. spirit [noun]
Definition : the state of a person's emotions (especially with regard to pleasure or dejection)
Synonym : emotional state
ตัวอย่างประโยค
His emotional state depended on her opinion.
He was in good spirits.
His spirit rose.

6. spirit [noun]
Definition : the intended meaning of a communication
Synonym : intent, purport

7. spirit [noun]
Definition : animation and energy in action or expression
Synonym : life, liveliness, sprightliness
ตัวอย่างประโยค
It was a heavy play and the actors tried in vain to give life to it.

8. spirit [noun]
Definition : an inclination or tendency of a certain kind
Synonym : heart
ตัวอย่างประโยค
He had a change of heart.

9. spirit [verb]
Definition : infuse with spirit
Synonym : inspirit, spirit up
ตัวอย่างประโยค
The company spirited him up.


ETdict.com, Copyright ©