คำแปล sponsor แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ sponsor อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

sponsor แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. sponsor [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ผู้อุปถัมภ์
Synonym : patron, promoter

2. sponsor [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ผู้ทำการโฆษณาทางวิทยุหรือโทรทัศน์
Synonym : publicizer

3. sponsor [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : อุปถัมภ์
Synonym : patronize
คำที่เกี่ยวข้อง : สนับสนุน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does sponsor mean?
The meaning of sponsor .
1. sponsor [noun]
Definition : someone who supports or champions something
Synonym : patron, supporter

2. sponsor [noun]
Definition : an advocate who presents a person (as for an award or a degree or an introduction etc.)
Synonym : presenter

3. sponsor [verb]
Definition : assume sponsorship of
Synonym : patronise, patronize

4. sponsor [verb]
Definition : assume responsibility for or leadership of
ตัวอย่างประโยค
The senator announced that he would sponsor the health care plan.

5. sponsor [verb]
Definition : do one's shopping at
do business with
be a customer or client of
Synonym : buy at, frequent, patronise, patronize, shop, shop at


ETdict.com, Copyright ©