คำแปล spy แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ spy อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

spy แปลว่า

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. spy [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : นักสืบ
Synonym : detective, sleuth
คำที่เกี่ยวข้อง : สายลับ, สายสืบ

2. spy [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การสืบ
Synonym : espial, observation
คำที่เกี่ยวข้อง : การสอดแนม

3. spy [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : สืบ
Synonym : observe, scout, snoop
คำที่เกี่ยวข้อง : สอดแนม, สะกดรอย


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does spy mean?
The meaning of spy .
1. spy [noun]
Definition : (military) a secret agent hired by a state to obtain information about its enemies or by a business to obtain industrial secrets from competitors
Synonym : undercover agent

2. spy [noun]
Definition : a secret watcher
someone who secretly watches other people
ตัวอย่างประโยค
My spies tell me that you had a good time last night.

3. spy [verb]
Definition : catch sight of
Synonym : descry, espy, spot

4. spy [verb]
Definition : watch, observe, or inquire secretly
Synonym : sleuth, snoop, stag

5. spy [verb]
Definition : catch sight of
to perceive with the eyes
Synonym : sight
ตัวอย่างประโยค
He caught sight of the king's men coming over the ridge.

6. spy [verb]
Definition : secretly collect sensitive or classified information
engage in espionage
ตัวอย่างประโยค
Spy for the Russians.


ETdict.com, Copyright ©