คำแปล staff แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ staff อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

staff แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. staff [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คณะผู้ทำงาน
Synonym : employees, workers
คำที่เกี่ยวข้อง : คนงาน

2. staff [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เสนาธิการ
Synonym : army afficer
คำที่เกี่ยวข้อง : คณะเสนาธิการ

3. staff [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เสาค้ำ
Synonym : rod, pole, stick
คำที่เกี่ยวข้อง : ไม้ค้ำ

4. staff [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เส้นขวาง 5 เส้นที่ใช้เป็นโน้ตเพลง

5. staff [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งว่าจ้างเป็นพนักงานประจำ

6. staff [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : จัดหาคณะทำงาน
Synonym : employ, hire


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does staff mean?
The meaning of staff .
1. staff [noun]
Definition : personnel who assist their superior in carrying out an assigned task
ตัวอย่างประโยค
The hospital has an excellent nursing staff.
The general relied on his staff to make routine decisions.

2. staff [noun]
Definition : a strong rod or stick with a specialized utilitarian purpose
ตัวอย่างประโยค
He walked with the help of a wooden staff.

3. staff [noun]
Definition : the body of teachers and administrators at a school
Synonym : faculty
ตัวอย่างประโยค
The dean addressed the letter to the entire staff of the university.

4. staff [noun]
Definition : building material consisting of plaster and hair
used to cover external surfaces of temporary structure (as at an exposition) or for decoration

5. staff [noun]
Definition : a rod carried as a symbol

6. staff [noun]
Definition : (music) the system of five horizontal lines on which the musical notes are written
Synonym : stave

7. staff [verb]
Definition : provide with staff
ตัวอย่างประโยค
This position is not always staffed.

8. staff [verb]
Definition : serve on the staff of
ตัวอย่างประโยค
The two men staff the reception desk.


ETdict.com, Copyright ©