คำแปล stain แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ stain อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

stain แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. stain [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : คราบ
Synonym : blot, mark, spot
คำที่เกี่ยวข้อง : รอยเปื้อน, รอยเลอะ

2. stain [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สีทา
Synonym : cloour, tinge
คำที่เกี่ยวข้อง : สีแต้ม

3. stain [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สีย้อม
Synonym : dye

4. stain [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ด่างพร้อย
Synonym : blemish, disgrace, shame
คำที่เกี่ยวข้อง : มลทิน

5. stain [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เป็นคราบ
Synonym : blot, mark, spot
คำที่เกี่ยวข้อง : เปรอะเปื้อน

6. stain [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้เป็นรอยเลอะ
Synonym : blot, mark, spot
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้เป็นคราบ, ทำให้เปื้อน


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does stain mean?
The meaning of stain .
1. stain [noun]
Definition : a soiled or discolored appearance
Synonym : discoloration, discolouration
ตัวอย่างประโยค
The wine left a dark stain.

2. stain [noun]
Definition : (microscopy) a dye or other coloring material that is used in microscopy to make structures visible

3. stain [noun]
Definition : the state of being covered with unclean things
Synonym : dirt, filth, grease, grime, grunge, soil

4. stain [noun]
Definition : a symbol of disgrace or infamy
Synonym : brand, mark, stigma
ตัวอย่างประโยค
And the Lord set a mark upon Cain.

5. stain [noun]
Definition : an act that brings discredit to the person who does it
Synonym : blot, smear, smirch, spot
ตัวอย่างประโยค
He made a huge blot on his copybook.

6. stain [verb]
Definition : color with a liquid dye or tint
ตัวอย่างประโยค
Stain this table a beautiful walnut color.
People knew how to stain glass a beautiful blue in the middle ages.

7. stain [verb]
Definition : produce or leave stains
ตัวอย่างประโยค
Red wine stains the table cloth.

8. stain [verb]
Definition : make dirty or spotty, as by exposure to air
also used metaphorically
Synonym : defile, maculate, sully, tarnish
ตัวอย่างประโยค
The silver was tarnished by the long exposure to the air.
Her reputation was sullied after the affair with a married man.

9. stain [verb]
Definition : color for microscopic study
ตัวอย่างประโยค
The laboratory worker dyed the specimen.


ETdict.com, Copyright ©