คำแปล stand by แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ stand by อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

stand by แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. stand by [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : อยู่ใกล้
คำที่เกี่ยวข้อง : อยู่ในเหตุการณ์

2. stand by [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : เฝ้าดู (อย่างเดียว)
Synonym : sit back, sit by

3. stand by [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : อยู่ติดกับ
Synonym : stick by, stick to
คำที่เกี่ยวข้อง : ติดกับ

4. stand by [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : อยู่ติดกับ
Synonym : stick by, stick to
คำที่เกี่ยวข้อง : ติดกับ

5. stand by [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : จงรักภักดีกับ
Synonym : adhere to, stay with
คำที่เกี่ยวข้อง : ซื่อสัตย์กับ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does stand by mean?
The meaning of stand by .
1. stand by [verb]
Definition : not act or do anything
ตัวอย่างประโยค
He just stood by when the police beat up the demonstrators.

2. stand by [verb]
Definition : be available or ready for a certain function or service
Synonym : stick about, stick around

3. stand by [verb]
Definition : be loyal to
Synonym : adhere, stick, stick by
ตัวอย่างประโยค
She stood by her husband in times of trouble.
The friends stuck together through the war.

4. standby [noun]
Definition : something that can be relied on when needed
Synonym : standby

5. standby [noun]
Definition : an actor able to replace a regular performer when required
Synonym : standby, understudy

6. standby [adjective]
Definition : ready for emergency use
Synonym : standby
ตัวอย่างประโยค
A standby generator.
A standby crew.


ETdict.com, Copyright ©