คำแปล stand for แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ stand for อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

stand for แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. stand for [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ยืนทำความเคารพ

2. stand for [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : เสนอชื่อ
Synonym : run for, sit for
คำที่เกี่ยวข้อง : เสนอตัวเพื่อเลือกตั้ง

3. stand for [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : แทน

4. stand for [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ยึดมั่น
คำที่เกี่ยวข้อง : เชื่อถือ (หลักการ)

5. stand for [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : ทน
Synonym : bear with, contend with
คำที่เกี่ยวข้อง : ยอมรับ

6. stand for [phrasal verb, กริยาวลี]
คำแปล/ความหมาย : มุ่งหน้าไปทาง (การแล่นเรือ)


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does stand for mean?
The meaning of stand for .
1. stand for [verb]
Definition : express indirectly by an image, form, or model
be a symbol
Synonym : represent, symbolise, symbolize, typify
ตัวอย่างประโยค
What does the Statue of Liberty symbolize?.

2. stand for [verb]
Definition : denote or connote
Synonym : intend, mean, signify
ตัวอย่างประโยค
`maison' means `house' in French.
An example sentence would show what this word means.

3. stand for [verb]
Definition : take the place of or be parallel or equivalent to
Synonym : correspond, represent
ตัวอย่างประโยค
Because of the sound changes in the course of history, an 'h' in Greek stands for an 's' in Latin.

4. stand for [verb]
Definition : tolerate or bear
Synonym : hold still for
ตัวอย่างประโยค
I won't stand for this kind of behavior!.


ETdict.com, Copyright ©