คำแปล start แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ start อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

start แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. start [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เริ่ม
คำที่เกี่ยวข้อง : ลงมือ, เริ่มทำ, เริ่มต้น, ทำให้เกิด

2. start [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เริ่ม
คำที่เกี่ยวข้อง : ลงมือ, เริ่มทำ, เริ่มต้น, ทำให้เกิด


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does start mean?
The meaning of start .
1. start [noun]
Definition : the beginning of anything
ตัวอย่างประโยค
It was off to a good start.

2. start [noun]
Definition : the time at which something is supposed to begin
Synonym : beginning, commencement, first, get-go, kickoff, offset, outset, showtime, starting time
ตัวอย่างประโยค
They got an early start.
She knew from the get-go that he was the man for her.

3. start [noun]
Definition : a turn to be a starter (in a game at the beginning)
Synonym : starting
ตัวอย่างประโยค
He got his start because one of the regular pitchers was in the hospital.
His starting meant that the coach thought he was one of their best linemen.

4. start [noun]
Definition : a sudden involuntary movement
Synonym : jump, startle
ตัวอย่างประโยค
He awoke with a start.

5. start [noun]
Definition : the act of starting something
Synonym : beginning, commencement
ตัวอย่างประโยค
He was responsible for the beginning of negotiations.

6. start [noun]
Definition : a line indicating the location of the start of a race or a game
Synonym : scratch, scratch line, starting line

7. start [noun]
Definition : a signal to begin (as in a race)
Synonym : starting signal
ตัวอย่างประโยค
The starting signal was a green light.
The runners awaited the start.

8. start [noun]
Definition : the advantage gained by beginning early (as in a race)
Synonym : head start
ตัวอย่างประโยค
With an hour's start he will be hard to catch.

9. start [verb]
Definition : take the first step or steps in carrying out an action
Synonym : begin, commence, get, get down, set about, set out, start out
ตัวอย่างประโยค
We began working at dawn.
Who will start?.
Get working as soon as the sun rises!.
The first tourists began to arrive in Cambodia.
He began early in the day.
Let's get down to work now.

10. start [verb]
Definition : set in motion, cause to start
Synonym : begin, commence, lead off
ตัวอย่างประโยค
The U.S. started a war in the Middle East.
The Iraqis began hostilities.
Begin a new chapter in your life.

11. start [verb]
Definition : leave
Synonym : depart, part, set forth, set off, set out, start out, take off
ตัวอย่างประโยค
The family took off for Florida.

12. start [verb]
Definition : have a beginning, in a temporal, spatial, or evaluative sense
Synonym : begin
ตัวอย่างประโยค
The DMZ begins right over the hill.
The second movement begins after the Allegro.
Prices for these homes start at $250,000.

13. start [verb]
Definition : bring into being
Synonym : initiate, originate
ตัวอย่างประโยค
He initiated a new program.
Start a foundation.

14. start [verb]
Definition : get off the ground
Synonym : commence, embark on, start up
ตัวอย่างประโยค
Who started this company?.
We embarked on an exciting enterprise.
I start my day with a good breakfast.
We began the new semester.
The afternoon session begins at 4 PM.
The blood shed started when the partisans launched a surprise attack.

15. start [verb]
Definition : move or jump suddenly, as if in surprise or alarm
Synonym : jump, startle
ตัวอย่างประโยค
She startled when I walked into the room.

16. start [verb]
Definition : get going or set in motion
Synonym : start up
ตัวอย่างประโยค
We simply could not start the engine.
Start up the computer.

17. start [verb]
Definition : begin or set in motion
Synonym : get going, go
ตัวอย่างประโยค
I start at eight in the morning.
Ready, set, go!.

18. start [verb]
Definition : begin work or acting in a certain capacity, office or job
Synonym : take up
ตัวอย่างประโยค
Take up a position.
Start a new job.

19. start [verb]
Definition : play in the starting lineup

20. start [verb]
Definition : have a beginning characterized in some specified way
Synonym : begin
ตัวอย่างประโยค
The novel begins with a murder.
My property begins with the three maple trees.
Her day begins with a workout.
The semester begins with a convocation ceremony.

21. start [verb]
Definition : begin an event that is implied and limited by the nature or inherent function of the direct object
Synonym : begin
ตัวอย่างประโยค
Begin a cigar.
She started the soup while it was still hot.
We started physics in 10th grade.

22. start [verb]
Definition : bulge outward
Synonym : bug out, bulge, bulge out, come out, pop, pop out, protrude
ตัวอย่างประโยค
His eyes popped.


ETdict.com, Copyright ©