คำแปล state แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ state อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

state แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. state [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สภาพ
Synonym : circumstance, situation
คำที่เกี่ยวข้อง : สถานการณ์, สภาพแวดล้อม

2. state [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : บอกกล่าว
คำที่เกี่ยวข้อง : แถลง, กล่าว


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does state mean?
The meaning of state .
1. state [noun]
Definition : the territory occupied by one of the constituent administrative districts of a nation
Synonym : province
ตัวอย่างประโยค
His state is in the deep south.

2. state [noun]
Definition : the way something is with respect to its main attributes
ตัวอย่างประโยค
The current state of knowledge.
His state of health.
In a weak financial state.

3. state [noun]
Definition : the group of people comprising the government of a sovereign state
ตัวอย่างประโยค
The state has lowered its income tax.

4. state [noun]
Definition : a politically organized body of people under a single government
Synonym : body politic, commonwealth, country, land, nation, res publica
ตัวอย่างประโยค
The state has elected a new president.
African nations.
Students who had come to the nation's capitol.
The country's largest manufacturer.
An industrialized land.

5. state [noun]
Definition : (chemistry) the three traditional states of matter are solids (fixed shape and volume) and liquids (fixed volume and shaped by the container) and gases (filling the container)
Synonym : state of matter
ตัวอย่างประโยค
The solid state of water is called ice.

6. state [noun]
Definition : a state of depression or agitation
ตัวอย่างประโยค
He was in such a state you just couldn't reason with him.

7. state [noun]
Definition : the territory occupied by a nation
Synonym : country, land
ตัวอย่างประโยค
He returned to the land of his birth.
He visited several European countries.

8. state [noun]
Definition : the federal department in the United States that sets and maintains foreign policies
Synonym : department of state, dos, state department, united states department of state
ตัวอย่างประโยค
The Department of State was created in 1789.

9. state [verb]
Definition : express in words
Synonym : say, tell
ตัวอย่างประโยค
He said that he wanted to marry her.
Tell me what is bothering you.
State your opinion.
State your name.

10. state [verb]
Definition : put before
Synonym : posit, put forward, submit
ตัวอย่างประโยค
I submit to you that the accused is guilty.

11. state [verb]
Definition : indicate through a symbol, formula, etc.
Synonym : express
ตัวอย่างประโยค
Can you express this distance in kilometers?.


ETdict.com, Copyright ©