คำแปล status แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ status อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

status แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. status [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สถานภาพ
คำที่เกี่ยวข้อง : สภาพ, สถานะ


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does status mean?
The meaning of status .
1. status [noun]
Definition : the relative position or standing of things or especially persons in a society
Synonym : position
ตัวอย่างประโยค
He had the status of a minor.
The novel attained the status of a classic.
Atheists do not enjoy a favorable position in American life.

2. status [noun]
Definition : a state at a particular time
Synonym : condition
ตัวอย่างประโยค
A condition (or state) of disrepair.
The current status of the arms negotiations.


ETdict.com, Copyright ©