คำแปล steal แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ steal อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

steal แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. steal [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ขโมย

2. steal [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ขโมย


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does steal mean?
The meaning of steal .
1. steal [noun]
Definition : an advantageous purchase
Synonym : bargain, buy
ตัวอย่างประโยค
She got a bargain at the auction.
The stock was a real buy at that price.

2. steal [noun]
Definition : a stolen base
an instance in which a base runner advances safely during the delivery of a pitch (without the help of a hit or walk or passed ball or wild pitch)

3. steal [verb]
Definition : take without the owner's consent
ตัวอย่างประโยค
Someone stole my wallet on the train.
This author stole entire paragraphs from my dissertation.

4. steal [verb]
Definition : move stealthily
Synonym : slip
ตัวอย่างประโยค
The ship slipped away in the darkness.

5. steal [verb]
Definition : steal a base


ETdict.com, Copyright ©