คำแปล step แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ step อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

step แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. step [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ก้าว

2. step [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ก้าว
Synonym : pace, stride

3. step [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ก้าว
Synonym : pace, stride


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does step mean?
The meaning of step .
1. step [noun]
Definition : any maneuver made as part of progress toward a goal
Synonym : measure
ตัวอย่างประโยค
The situation called for strong measures.
The police took steps to reduce crime.

2. step [noun]
Definition : the distance covered by a step
Synonym : footstep, pace, stride
ตัวอย่างประโยค
He stepped off ten paces from the old tree and began to dig.

3. step [noun]
Definition : the act of changing location by raising the foot and setting it down
ตัวอย่างประโยค
He walked with unsteady steps.

4. step [noun]
Definition : support consisting of a place to rest the foot while ascending or descending a stairway
Synonym : stair
ตัวอย่างประโยค
He paused on the bottom step.

5. step [noun]
Definition : relative position in a graded series
Synonym : gradation
ตัวอย่างประโยค
Always a step behind.
Subtle gradations in color.
Keep in step with the fashions.

6. step [noun]
Definition : a short distance
Synonym : stone's throw
ตัวอย่างประโยค
It's only a step to the drugstore.

7. step [noun]
Definition : the sound of a step of someone walking
Synonym : footfall, footstep
ตัวอย่างประโยค
He heard footsteps on the porch.

8. step [noun]
Definition : a musical interval of two semitones
Synonym : tone, whole step, whole tone

9. step [noun]
Definition : a mark of a foot or shoe on a surface
Synonym : footmark, footprint
ตัวอย่างประโยค
The police made casts of the footprints in the soft earth outside the window.

10. step [noun]
Definition : a solid block joined to the beams in which the heel of a ship's mast or capstan is fixed

11. step [noun]
Definition : a sequence of foot movements that make up a particular dance
Synonym : dance step
ตัวอย่างประโยค
He taught them the waltz step.

12. step [verb]
Definition : shift or move by taking a step
ตัวอย่างประโยค
Step back.

13. step [verb]
Definition : put down or press the foot, place the foot
Synonym : tread
ตัวอย่างประโยค
For fools rush in where angels fear to tread.
Step on the brake.

14. step [verb]
Definition : cause (a computer) to execute a single command

15. step [verb]
Definition : treat badly
Synonym : abuse, ill-treat, ill-use, maltreat, mistreat
ตัวอย่างประโยค
This boss abuses his workers.
She is always stepping on others to get ahead.

16. step [verb]
Definition : furnish with steps
ตัวอย่างประโยค
The architect wants to step the terrace.

17. step [verb]
Definition : move with one's feet in a specific manner
ตัวอย่างประโยค
Step lively.

18. step [verb]
Definition : walk a short distance to a specified place or in a specified manner
ตัวอย่างประโยค
Step over to the blackboard.

19. step [verb]
Definition : place (a ship's mast) in its step

20. step [verb]
Definition : measure (distances) by pacing
Synonym : pace
ตัวอย่างประโยค
Step off ten yards.

21. step [verb]
Definition : move or proceed as if by steps into a new situation
ตัวอย่างประโยค
She stepped into a life of luxury.
He won't step into his father's footsteps.


ETdict.com, Copyright ©