คำแปล still แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ still อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

still แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. still [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : นิ่ง
Synonym : motionless, undisturbed
คำที่เกี่ยวข้อง : หยุดนิ่ง, ไม่เคลื่อนไหว

2. still [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : ไม่มีฟอง (ไวน์)
Synonym : not carbonated
คำที่เกี่ยวข้อง : ไร้ฟอง

3. still [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : สงบ
Synonym : gentle, quiet, subdued
คำที่เกี่ยวข้อง : เงียบสงบ

4. still [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความเงียบสงบ
Synonym : peace, silence

5. still [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ภาพนิ่ง
Synonym : scene
คำที่เกี่ยวข้อง : ฉากในภาพยนตร์

6. still [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้นิ่ง
Synonym : calm, quiet, silence
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้สงบ

7. still [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : นิ่ง
Synonym : calm, quiet, silence
คำที่เกี่ยวข้อง : เงียบ, สงบ

8. still [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : บรรเทา
Synonym : allay, relieve
คำที่เกี่ยวข้อง : ทำให้ลดลง

9. still [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : ยังคง
Synonym : yet
คำที่เกี่ยวข้อง : เช่นเดิม

10. still [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : แม้ในขณะนี้
Synonym : even now
คำที่เกี่ยวข้อง : แม้บัดนี้

11. still [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : แม้กระนั้น
Synonym : however, nevertheless

12. still [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เครื่องกลั่น

13. still [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : โรงกลั่น
Synonym : distillery


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does still mean?
The meaning of still .
1. still [noun]
Definition : a static photograph (especially one taken from a movie and used for advertising purposes)
ตัวอย่างประโยค
He wanted some stills for a magazine ad.

2. still [noun]
Definition : (poetic) tranquil silence
Synonym : hush, stillness
ตัวอย่างประโยค
The still of the night.

3. still [noun]
Definition : an apparatus used for the distillation of liquids
consists of a vessel in which a substance is vaporized by heat and a condenser where the vapor is condensed

4. still [noun]
Definition : a plant and works where alcoholic drinks are made by distillation
Synonym : distillery

5. still [verb]
Definition : make calm or still
Synonym : calm, calm down, lull, quiet, quieten, tranquilize, tranquillise, tranquillize
ตัวอย่างประโยค
Quiet the dragons of worry and fear.

6. still [verb]
Definition : cause to be quiet or not talk
Synonym : hush, hush up, quieten, shut up, silence
ตัวอย่างประโยค
Please silence the children in the church!.

7. still [verb]
Definition : lessen the intensity of or calm
Synonym : allay, ease, relieve
ตัวอย่างประโยค
The news eased my conscience.
Still the fears.

8. still [verb]
Definition : make motionless

9. still [adjective]
Definition : not in physical motion
Synonym : inactive, motionless, static
ตัวอย่างประโยค
The inertia of an object at rest.

10. still [adjective]
Definition : marked by absence of sound
Synonym : silent, soundless
ตัวอย่างประโยค
A silent house.
Soundless footsteps on the grass.
The night was still.

11. still [adjective]
Definition : (of a body of water) free from disturbance by heavy waves
Synonym : placid, quiet, smooth, tranquil, unruffled
ตัวอย่างประโยค
A ribbon of sand between the angry sea and the placid bay.
The quiet waters of a lagoon.
A lake of tranquil blue water reflecting a tranquil blue sky.
A smooth channel crossing.
Scarcely a ripple on the still water.
Unruffled water.

12. still [adjective]
Definition : used of pictures
of a single or static photograph not presented so as to create the illusion of motion
or representing objects not capable of motion
ตัวอย่างประโยค
A still photograph.
Cezanne's still life of apples.

13. still [adjective]
Definition : not sparkling
Synonym : noneffervescent
ตัวอย่างประโยค
A still wine.
Still mineral water.

14. still [adjective]
Definition : free from noticeable current
ตัวอย่างประโยค
A still pond.
Still waters run deep.

15. still [adverb]
Definition : with reference to action or condition
without change, interruption, or cessation
ตัวอย่างประโยค
It's still warm outside.
Will you still love me when we're old and grey?.

16. still [adverb]
Definition : despite anything to the contrary (usually following a concession)
Synonym : all the same, even so, however, nevertheless, nonetheless, notwithstanding, withal, yet
ตัวอย่างประโยค
Although I'm a little afraid, however I'd like to try it.
While we disliked each other, nevertheless we agreed.
He was a stern yet fair master.
Granted that it is dangerous, all the same I still want to go.

17. still [adverb]
Definition : to a greater degree or extent
used with comparisons
Synonym : even, yet
ตัวอย่างประโยค
Looked sick and felt even worse.
An even (or still) more interesting problem.
Still another problem must be solved.
A yet sadder tale.

18. still [adverb]
Definition : without moving or making a sound
Synonym : stock-still
ตัวอย่างประโยค
He sat still as a statue.
Time stood still.
They waited stock-still outside the door.
He couldn't hold still any longer.


ETdict.com, Copyright ©