คำแปล stop แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ stop อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

stop แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. stop [intransitive verb, อกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : หยุด
Synonym : cease, discontinue, pause
คำที่เกี่ยวข้อง : ยุติ, เลิก

2. stop [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : หยุด
Synonym : cease, discontinue, pause
คำที่เกี่ยวข้อง : ยุติ, เลิก

3. stop [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ระงับ
Synonym : hinder, impede, prevent
คำที่เกี่ยวข้อง : ยั้ง, ยับยั้ง, ป้องกัน

4. stop [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ปิดกั้น
Synonym : block, obstruct, plug, stem
คำที่เกี่ยวข้อง : อุด, จุก, ปิด

5. stop [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การหยุด
Synonym : end, finish, standstill
คำที่เกี่ยวข้อง : การยุติ, การเลิก

6. stop [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การแวะพัก
Synonym : break, rest, stay
คำที่เกี่ยวข้อง : การแวะ, การพัก, การค้าง

7. stop [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ป้ายหยุดรถประจำทางหรือรถไฟ
Synonym : depot, station, terminus
คำที่เกี่ยวข้อง : สถานีรถประจำทาง, สถานีรถไฟ

8. stop [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สิ่งกีดขวาง
Synonym : blockage, obstruction

9. stop [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ที่ปิด
คำที่เกี่ยวข้อง : ฝาปิด, จุก, ฝา


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does stop mean?
The meaning of stop .
1. stop [noun]
Definition : the event of something ending
Synonym : halt
ตัวอย่างประโยค
It came to a stop at the bottom of the hill.

2. stop [noun]
Definition : the act of stopping something
Synonym : stoppage
ตัวอย่างประโยค
The third baseman made some remarkable stops.
His stoppage of the flow resulted in a flood.

3. stop [noun]
Definition : a brief stay in the course of a journey
Synonym : layover, stopover
ตัวอย่างประโยค
They made a stopover to visit their friends.

4. stop [noun]
Definition : the state of inactivity following an interruption
Synonym : arrest, check, halt, hitch, stay, stoppage
ตัวอย่างประโยค
The negotiations were in arrest.
Held them in check.
During the halt he got some lunch.
The momentary stay enabled him to escape the blow.
He spent the entire stop in his seat.

5. stop [noun]
Definition : a spot where something halts or pauses
ตัวอย่างประโยค
His next stop is Atlanta.

6. stop [noun]
Definition : a consonant produced by stopping the flow of air at some point and suddenly releasing it
Synonym : occlusive, plosive, plosive consonant, plosive speech sound, stop consonant
ตัวอย่างประโยค
His stop consonants are too aspirated.

7. stop [noun]
Definition : a punctuation mark (.) placed at the end of a declarative sentence to indicate a full stop or after abbreviations
Synonym : full point, full stop, period, point
ตัวอย่างประโยค
In England they call a period a stop.

8. stop [noun]
Definition : (music) a knob on an organ that is pulled to change the sound quality from the organ pipes
ตัวอย่างประโยค
The organist pulled out all the stops.

9. stop [noun]
Definition : a mechanical device in a camera that controls size of aperture of the lens
Synonym : diaphragm
ตัวอย่างประโยค
The new cameras adjust the diaphragm automatically.

10. stop [noun]
Definition : a restraint that checks the motion of something
Synonym : catch
ตัวอย่างประโยค
He used a book as a stop to hold the door open.

11. stop [noun]
Definition : an obstruction in a pipe or tube
Synonym : block, blockage, closure, occlusion, stoppage
ตัวอย่างประโยค
We had to call a plumber to clear out the blockage in the drainpipe.

12. stop [verb]
Definition : come to a halt, stop moving
Synonym : halt
ตัวอย่างประโยค
The car stopped.
She stopped in front of a store window.

13. stop [verb]
Definition : put an end to a state or an activity
Synonym : cease, discontinue, give up, lay off, quit
ตัวอย่างประโยค
Quit teasing your little brother.

14. stop [verb]
Definition : stop from happening or developing
Synonym : block, halt, kibosh
ตัวอย่างประโยค
Block his election.
Halt the process.

15. stop [verb]
Definition : interrupt a trip
Synonym : stop over
ตัวอย่างประโยค
We stopped at Aunt Mary's house.
They stopped for three days in Florence.

16. stop [verb]
Definition : cause to stop
ตัวอย่างประโยค
Stop a car.
Stop the thief.

17. stop [verb]
Definition : prevent completion
Synonym : break, break off, discontinue
ตัวอย่างประโยค
Stop the project.
Break off the negotiations.

18. stop [verb]
Definition : hold back, as of a danger or an enemy
check the expansion or influence of
Synonym : arrest, check, contain, hold back, turn back
ตัวอย่างประโยค
Arrest the downward trend.
Check the growth of communism in South East Asia.
Contain the rebel movement.
Turn back the tide of communism.

19. stop [verb]
Definition : seize on its way
Synonym : intercept
ตัวอย่างประโยค
The fighter plane was ordered to intercept an aircraft that had entered the country's airspace.

20. stop [verb]
Definition : have an end, in a temporal, spatial, or quantitative sense
either spatial or metaphorical
Synonym : cease, end, finish, terminate
ตัวอย่างประโยค
The bronchioles terminate in a capillary bed.
Your rights stop where you infringe upon the rights of other.
My property ends by the bushes.
The symphony ends in a pianissimo.

21. stop [verb]
Definition : render unsuitable for passage
Synonym : bar, barricade, block, block off, block up, blockade
ตัวอย่างประโยค
Block the way.
Barricade the streets.
Stop the busy road.

22. stop [verb]
Definition : stop and wait, as if awaiting further instructions or developments
Synonym : hold on
ตัวอย่างประโยค
Hold on a moment!.


ETdict.com, Copyright ©