คำแปล story แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ story อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

story แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. story [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เรื่องราว
Synonym : account, narrative
คำที่เกี่ยวข้อง : เรื่องเล่า, การบรรยาย

2. story [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เรื่องแต่ง
Synonym : fiction, tale
คำที่เกี่ยวข้อง : นิยาย, นิทาน

3. story [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เรื่องโกหก (คำไม่เป็นทางการ)
Synonym : falsehood
คำที่เกี่ยวข้อง : การโกหก

4. story [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ข่าว
Synonym : news, report, scoop
คำที่เกี่ยวข้อง : การรายงานข่าว

5. story [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เล่าเรื่อง
Synonym : narrate, tell
คำที่เกี่ยวข้อง : บรรยาย

6. story [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ชั้นของอาคาร
Synonym : floor, layer

7. story [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ห้องที่อยู่ชั้นเดียวกันของอาคาร


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does story mean?
The meaning of story .
1. story [noun]
Definition : a message that tells the particulars of an act or occurrence or course of events
presented in writing or drama or cinema or as a radio or television program
Synonym : narration, narrative, tale
ตัวอย่างประโยค
His narrative was interesting.
Disney's stories entertain adults as well as children.

2. story [noun]
Definition : a piece of fiction that narrates a chain of related events
ตัวอย่างประโยค
He writes stories for the magazines.

3. story [noun]
Definition : a structure consisting of a room or set of rooms at a single position along a vertical scale
Synonym : floor, level, storey
ตัวอย่างประโยค
What level is the office on?.

4. story [noun]
Definition : a record or narrative description of past events
Synonym : account, chronicle, history
ตัวอย่างประโยค
A history of France.
He gave an inaccurate account of the plot to kill the president.
The story of exposure to lead.

5. story [noun]
Definition : a short account of the news
Synonym : account, news report, report, write up
ตัวอย่างประโยค
The report of his speech.
The story was on the 11 o'clock news.
The account of his speech that was given on the evening news made the governor furious.

6. story [noun]
Definition : a trivial lie
Synonym : fib, tale, taradiddle, tarradiddle
ตัวอย่างประโยค
He told a fib about eating his spinach.
How can I stop my child from telling stories?.


ETdict.com, Copyright ©