คำแปล stress แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ stress อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

stress แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. stress [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ความตึงเครียด
Synonym : pressure, strain, tension
คำที่เกี่ยวข้อง : ความเครียด

2. stress [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : การเน้นเป็นพิเศษ
Synonym : importance, significance
คำที่เกี่ยวข้อง : การให้ความสำคัญเป็นพิเศษ

3. stress [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : เสียงเน้น
Synonym : accent, emphasis
คำที่เกี่ยวข้อง : การเน้นเสียง

4. stress [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : แรงผลักดัน
Synonym : free, constraint
คำที่เกี่ยวข้อง : แรงกระตุ้น, แรงกดดัน

5. stress [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : เน้น
Synonym : emphasize, underline
คำที่เกี่ยวข้อง : ให้ความสำคัญ

6. stress [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ออกเสียงหนัก
Synonym : accentuate, emphasize
คำที่เกี่ยวข้อง : เน้นเสียงหนัก

7. stress [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้ตึงเครียด
Synonym : constrain, strain


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does stress mean?
The meaning of stress .
1. stress [noun]
Definition : the relative prominence of a syllable or musical note (especially with regard to stress or pitch)
Synonym : accent, emphasis
ตัวอย่างประโยค
He put the stress on the wrong syllable.

2. stress [noun]
Definition : (psychology) a state of mental or emotional strain or suspense
Synonym : tenseness, tension
ตัวอย่างประโยค
He suffered from fatigue and emotional tension.
Stress is a vasoconstrictor.

3. stress [noun]
Definition : special emphasis attached to something
Synonym : focus
ตัวอย่างประโยค
The stress was more on accuracy than on speed.

4. stress [noun]
Definition : difficulty that causes worry or emotional tension
Synonym : strain
ตัวอย่างประโยค
She endured the stresses and strains of life.
He presided over the economy during the period of the greatest stress and danger.

5. stress [noun]
Definition : (physics) force that produces strain on a physical body
ตัวอย่างประโยค
The intensity of stress is expressed in units of force divided by units of area.

6. stress [verb]
Definition : to stress, single out as important
Synonym : accent, accentuate, emphasise, emphasize, punctuate
ตัวอย่างประโยค
Dr. Jones emphasizes exercise in addition to a change in diet.

7. stress [verb]
Definition : put stress on
utter with an accent
Synonym : accent, accentuate
ตัวอย่างประโยค
In Farsi, you accent the last syllable of each word.

8. stress [verb]
Definition : test the limits of
Synonym : strain, try
ตัวอย่างประโยค
You are trying my patience!.


ETdict.com, Copyright ©