คำแปล structure แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ structure อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

structure แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. structure [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สิ่งก่อสร้าง
Synonym : building, construction
คำที่เกี่ยวข้อง : อาคาร, สิ่งที่สร้างขึ้น

2. structure [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : โครงสร้าง
Synonym : frame, design, layout
คำที่เกี่ยวข้อง : โครง, แบบแผน

3. structure [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ส่วนประกอบ
Synonym : composition, organization
คำที่เกี่ยวข้อง : องค์ประกอบ

4. structure [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : สร้างโครงสร้าง
Synonym : arrange, assemble, organize
คำที่เกี่ยวข้อง : ประกอบโครงสร้าง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does structure mean?
The meaning of structure .
1. structure [noun]
Definition : a thing constructed
a complex entity constructed of many parts
Synonym : construction
ตัวอย่างประโยค
The structure consisted of a series of arches.
She wore her hair in an amazing construction of whirls and ribbons.

2. structure [noun]
Definition : the manner of construction of something and the arrangement of its parts
ตัวอย่างประโยค
Artists must study the structure of the human body.
The structure of the benzene molecule.

3. structure [noun]
Definition : the complex composition of knowledge as elements and their combinations
ตัวอย่างประโยค
His lectures have no structure.

4. structure [noun]
Definition : a particular complex anatomical part of a living thing
Synonym : anatomical structure, bodily structure, body structure, complex body part
ตัวอย่างประโยค
He has good bone structure.

5. structure [noun]
Definition : the people in a society considered as a system organized by a characteristic pattern of relationships
Synonym : social organisation, social organization, social structure, social system
ตัวอย่างประโยค
The social organization of England and America is very different.
Sociologists have studied the changing structure of the family.

6. structure [verb]
Definition : give a structure to
ตัวอย่างประโยค
I need to structure my days.


ETdict.com, Copyright ©