คำแปล stunning แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ stunning อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

stunning แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

stunning (verb) : stun
ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. stunning [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : น่าประหลาดใจ
Synonym : striking, remarkable, astonishing
คำที่เกี่ยวข้อง : น่างงงวย, น่าทึ่ง


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does stunning mean?
The meaning of stunning .
1. stunning [adjective]
Definition : commanding attention
Synonym : arresting, sensational
ตัวอย่างประโยค
An arresting drawing of people turning into animals.
A sensational concert--one never to be forgotten.
A stunning performance.

2. stunning [adjective]
Definition : causing great astonishment and consternation
ตัวอย่างประโยค
The strike came as a stunning protest against management.
A stunning defeat.

3. stunning [adjective]
Definition : causing or capable of causing bewilderment or shock or insensibility
ตัวอย่างประโยค
Laid the poor fellow senseless with one stunning blow.
A stunning detonation with volumes of black smoke.

4. stunning [adjective]
Definition : strikingly beautiful or attractive
ตัวอย่างประโยค
Quite stunning with large dark eyes and a beautiful high-bosomed figure.
Stunning photographs of Canada's wilderness areas.


ETdict.com, Copyright ©