คำแปล subject แปลว่า | ความหมาย หมายความว่า ตัวอย่างประโยค ของ subject อ่านว่า

Thank you to all the soldiers for their selfless service.

ดิกชันนารี อังกฤษ - ไทย Dictionary English - Thai

แนะนำ เว็บ ดิกชันนารี ครูภาษา

krupasa.com

subject แปลว่า

pronunciation / อ่านว่า

Alternative content

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย
1. subject [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : หัวข้อ
Synonym : point, topic, substance
คำที่เกี่ยวข้อง : ประเด็น, เนื้อหาสาระ

2. subject [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : สาขาวิชา
Synonym : course of study
คำที่เกี่ยวข้อง : วิชา

3. subject [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ประชากร
Synonym : citizen, national, subordinate
คำที่เกี่ยวข้อง : พลเมือง, ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน, ผู้อยู่ภายใต้การปกครอง

4. subject [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : ประธานของประโยค

5. subject [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : มีแนวโน้ม
Synonym : liable to, prone to
คำที่เกี่ยวข้อง : โน้มเอียงไปทาง

6. subject [adjective, คุณศัพท์]
คำแปล/ความหมาย : อยู่ใต้บังคับบัญชา
Synonym : inferior, obedient, subordinate
คำที่เกี่ยวข้อง : ใต้การควบคุม, เป็นบริวาร

7. subject [adverb, กริยาวิเศษณ์]
คำแปล/ความหมาย : ซึ่งขึ้นอยู่กับ
Synonym : depending on

8. subject [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : นำไปสู่
Synonym : expose, put through

9. subject [transitive verb, สกรรมกริยา]
คำแปล/ความหมาย : ทำให้อยู่ใต้อำนาจ
Synonym : control, govern, overpower
คำที่เกี่ยวข้อง : ควบคุม, ทำให้ยอม


ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does subject mean?
The meaning of subject .
1. subject [noun]
Definition : the subject matter of a conversation or discussion
Synonym : theme, topic
ตัวอย่างประโยค
He didn't want to discuss that subject.
It was a very sensitive topic.
His letters were always on the theme of love.

2. subject [noun]
Definition : something (a person or object or scene) selected by an artist or photographer for graphic representation
Synonym : content, depicted object
ตัวอย่างประโยค
A moving picture of a train is more dramatic than a still picture of the same subject.

3. subject [noun]
Definition : a branch of knowledge
Synonym : bailiwick, discipline, field, field of study, study, subject area, subject field
ตัวอย่างประโยค
In what discipline is his doctorate?.
Teachers should be well trained in their subject.
Anthropology is the study of human beings.

4. subject [noun]
Definition : some situation or event that is thought about
Synonym : issue, matter, topic
ตัวอย่างประโยค
He kept drifting off the topic.
He had been thinking about the subject for several years.
It is a matter for the police.

5. subject [noun]
Definition : (grammar) one of the two main constituents of a sentence
the grammatical constituent about which something is predicated

6. subject [noun]
Definition : a person who is subjected to experimental or other observational procedures
someone who is an object of investigation
Synonym : case, guinea pig
ตัวอย่างประโยค
The subjects for this investigation were selected randomly.
The cases that we studied were drawn from two different communities.

7. subject [noun]
Definition : a person who owes allegiance to that nation
Synonym : national
ตัวอย่างประโยค
A monarch has a duty to his subjects.

8. subject [noun]
Definition : (logic) the first term of a proposition

9. subject [verb]
Definition : cause to experience or suffer or make liable or vulnerable to
ตัวอย่างประโยค
He subjected me to his awful poetry.
The sergeant subjected the new recruits to many drills.
People in Chernobyl were subjected to radiation.

10. subject [verb]
Definition : make accountable for
ตัวอย่างประโยค
He did not want to subject himself to the judgments of his superiors.

11. subject [verb]
Definition : make subservient
force to submit or subdue
Synonym : subjugate

12. subject [verb]
Definition : refer for judgment or consideration
Synonym : submit
ตัวอย่างประโยค
The lawyers submitted the material to the court.

13. subject [adjective]
Definition : possibly accepting or permitting
Synonym : capable, open
ตัวอย่างประโยค
A passage capable of misinterpretation.
Open to interpretation.
An issue open to question.
The time is fixed by the director and players and therefore subject to much variation.

14. subject [adjective]
Definition : being under the power or sovereignty of another or others
Synonym : dependent
ตัวอย่างประโยค
Subject peoples.
A dependent prince.

15. subject [adjective]
Definition : likely to be affected by something
ตัวอย่างประโยค
The bond is subject to taxation.
He is subject to fits of depression.


ETdict.com, Copyright ©